Hynt Disgyblion o Ysgolion yng Nghymru 2017Mae arolwg blynyddol Gyrfa Cymru o’r rhai a adawodd yr ysgol, sy’n cael ei gynnal ar ran Llywodraeth Cymru, yn rhoi ciplun defnyddiol o hynt disgyblion er mwyn rhoi gwybodaeth i staff gyrfaoedd wrth weithio gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data a gasglwyd hefyd o gymorth gwerthfawr i bartneriaid a chydweithwyr sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.

Lluniwyd yr arolwg hwn drwy ddefnyddio data a ddarparwyd gan Gyrfa Cymru ac mae'n edrych ar y llwybrau dilyniant o ran addysg, gwaith a hyfforddiant a ddewiswyd gan bobl ifanc. Darperir dadansoddiad pellach yn ôl ethnigrwydd a rhyw y disgyblion (lle mae'r wybodaeth hon ar gael).

Mae’r arolwg yn adrodd ar hynt 56,404 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd yr oedran statudol i adael yr ysgol, ym Mlwyddyn 11, a disgyblion sy’n gadael yr ysgol ym Mlynyddoedd 12 a 13. Mae disgyblion o ysgolion arbennig wedi'u cynnwys yn yr arolwg ond nid disgyblion sy'n mynychu colegau AB ac ysgolion annibynnol. Mae bechgyn yn cyfrif am 49.4% o gyfanswm y garfan (27,880) a Merched yn cyfrif am 50.6% (28,513). Dewisodd (11) o'r disgyblion y categori 'Arall' i ddisgrifio eu rhyw. Cofnodir y wybodaeth am hynt disgyblion ar sail gweithgaredd hysbys y disgyblion ar 31 Hydref 2017.

Noder:

  • Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu ac felly ni fydd y cyfanswm yn 100% bob tro.
  • Gallai ffigurau cenedlaethol guddio amrywiannau ar lefel rhanbarthau, awdurdodau lleol a sefydliadau ym mhob carfan. Darperir adroddiadau sy’n dangos hynt y disgyblion fesul ardal awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r broses o ddadansoddi ar lefel leol.
  • Dim ond cynrychiolaeth weledol yw’r graffigwaith ac nid yw'n fanwl gywir
  • Mae ffigurau cymharol ar gyfer 2017 a'r blynyddoedd blaenorol naill ai'n cael eu dyfynnu fel gwahaniaethau o ran pwyntiau canran, mewn niferoedd absoliwt, neu'r ddau.

Nodyn ar Ddata Tueddiadau

Mae'r arolwg yn olrhain data Hynt Disgyblion am gyfnod o chwe blynedd, o 2012 hyd 2017. Yn 2016 cyflwynodd Gyrfa Cymru fethodoleg newydd ar gyfer casglu data am Hynt Disgyblion, drwy ddarparu fersiwn gynnar o ddata drafft i bartneriaid yn y sectorau addysg a dysgu yn y gweithle er mwyn iddynt eu cymharu â'u cofnodion eu hunain

Gofynnwyd i'r partneriaid hyn hefyd a oeddent yn gallu darparu gwybodaeth am y rhai nad oeddent yn ymateb i'r arolwg. Nid yw Gyrfa Cymru bellach yn chwilio'n ddwys am y rhai na wnaethant ymateb i'r arolwg, fel y gwnaed mewn blynyddoedd blaenorol.

Yn 2016 gwelwyd cynnydd yng nghyfran y cleientiaid Hynt Disgyblion yn y categori 'Heb ymateb i'r arolwg' o'i gymharu ag arolwg 2015 ar gyfer pob carfan. Yn 2017 gwelwyd gwelliant ar gyfer pob carfan o gymharu â 2016 (gwelliant o 0.3 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 11, (0.1) pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 12 a 0.7 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 13). (Mae Blwyddyn 11 bellach yn 0.5, yr un fath â ffigur 2015).

Felly, dylid ystyried y newidiadau a'r tueddiadau o flwyddyn i flwyddyn dros y cyfnod chwech mlynedd yng nghyd-destun y cynnydd hwn. Fodd bynnag, dylid nodi hefyd bod yr holl ffigurau yn cael eu dangos fel cyfran o gyfanswm y garfan, gan gynnwys y rhai na wnaethant ymateb i'r arolwg. Felly, y ffigurau a gyflwynwyd ar gyfer pob categori (ac eithrio'r categori 'Dim ymateb i'r arolwg') yw'r cyfrannau isaf posibl o'r garfan a dim ond pe bai Hynt mwy o'r rhai na wnaethant ymateb i'r arolwg yn hysbys y gallai pob un gynyddu.

Mae casglu data drwy gydweithio'n agos â phartneriaid yn y sectorau addysg a dysgu seiliedig ar waith a'n gwaith yn cefnogi'r rhai y gwyddys 'Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant' (NEET) yn golygu bod yr aelodau hynny o'r garfan Hynt Disgyblion sydd fwyaf tebygol o beidio ag ymateb yn y categorïau 'Cyflogedig - arall', ac 'Wedi gadael yr ardal'. Cyfran y categorïau hynny a fyddai'n fwyaf tebygol o gynyddu pe bai Hynt mwy o'r rhai na wnaethant ymateb i'r arolwg yn hysbys, yn hytrach na'r categorïau addysg, dysgu yn y gweithle neu NEET.