Diffiniadau

Mae’r rhan fwyaf o’r penawdau’n esbonio’u hunain. Ond, efallai y bydd y canlynol o gymorth i’w deall:

“Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – heb statws cyflogedig”:   Mae hyn yn cynnwys yr holl hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig y mae’r Llywodraeth yn ei gefnogi.

“Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws cyflogedig”:   Mae hyn yn cynnwys Prentisiaethau Modern a hyfforddiant arall i weithwyr a gefnogir gan y Llywodraeth.

“Hyfforddiant Seiliedig ar Waith i Bobl Ifanc":Hyfforddiant seiliedig ar waith i Bobl Ifanc.

“Yn hysbys nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET)”:   Mae hyn yn cynnwys y rheini nad ydynt ar gael a’r rheini sydd wedi’u cofrestru gyda Chwmnïau Gyrfa fel pobl ddi-waith. Roedd y rheini mewn addysg ran amser (16 awr neu lai yr wythnos) yn cael eu cynnwys yn y categori hwn yn y gorffennol. Ond maent wedi cael eu cofnodi ar wahân ers 2009.

“Blwyddyn i Ffwrdd”: Dim ond y rheini ar flwyddyn i ffwrdd ffurfiol h.y. sydd wedi gwneud cais i UCAS ac wedi gohirio sy’n cael eu cynnwys yn y ffigurau ar gyfer blwyddyn i ffwrdd. Mae’r rheini nad ydynt wedi mynd i AU ond sy'n ystyried ymgeisio wedi cael eu cynnwys dan eu gweithgarwch ar Hydref 31.

“Addysg Ran Amser”: y rheini sydd mewn addysg ran amser o 16 awr neu lai bob wythnos. Roedd y rhain yn cael eu cynnwys yn y categori NEET yn y gorffennol, ond maent wedi cael eu cofnodi ar wahân ers 2009.

“Wedi gadael yr ardal”: Y rheini y mae’n hysbys eu bod wedi gadael Cymru.

“Gwyn”: Cyfanswm ar gyfer Gwyn Prydeinig; Gwyn Gwyddelig; Gwyn Arall.

“Grwpiau lleiafrifoedd ethnig”: Cyfanswm ar gyfer Cymysg Gwyn a Du Caribïaidd; Cymysg Gwyn a Du Affricanaidd; Cymysg Gwyn ac Asiaidd; Cymysg Arall; Indiaidd, Pacistanaidd, Bangladeshaidd, Asiaidd Arall, Caribïaidd, Affricanaidd, Du Arall, Tsieineaidd, Grŵp Ethnig Arall.