Prif Ganfyddiadau - Arolwg 2012

Pobl Ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)


4% of years 11, 12 and 13 were NEET
 • Roedd canran y bobl ifanc y mae'n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yr un fath ag yn 2011 yn achos Blwyddyn 11 a Blwyddyn 12. Fodd bynnag, roedd 2 bwynt canran o ostyngiad ar gyfer y rheini ym Mlwyddyn 13.
 • Yng ngharfan blwyddyn 13 yr oedd y gyfradd uchaf o bobl ifanc NEET.
 • Er bod canran gyffredinol y disgyblion ym Mlwyddyn 11 a adawodd yr ysgol sy’n NEET yr un fath â chanran 2011, roedd cyfran y gwrywod a menywod nad oeddynt yn gallu mynd i Gyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant wedi disgyn 1 pwynt canran ar gyfer gwrywod a 6 phwynt canran ar gyfer menywod.
 • Er bod canran gyffredinol y disgyblion ym mlwyddyn 12 a adawodd yr ysgol yn NEET yr un fath â chanran 2011, roedd canran y menywod nad oeddynt yn gallu mynd i Gyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant wedi gostwng 2 bwynt canran. Roedd 3 phwynt canran o gynnydd ar gyfer gwrywod.

Blwyddyn 11 - Gwryw:5% Benyw:4%
Blwyddyn 12 - Gwryw:3% Benyw:2%
Blwyddyn 13 - Gwryw:6% Benyw:4%

 • Roedd y gyfran ar gyfer menywod yr un fath â'r flwyddyn flaenorol. Dros y bum mlynedd diwethaf roedd y gwahaniaeth yng nghyfrannau'r gwrywod a benywod y mae'n hysbys eu bod yn NEET wedi bod yn gostwng a dim ond hanner un pwynt canran o wahaniaeth rhyngddynt. Eleni y mae 1 pwynt canran o wahaniaeth.
 • Ymysg disgyblion carfan Blwyddyn 11 y mae'n hysbys eu bod yn NEET, cofnodwyd canran is o bobl ifanc nad oeddynt yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg na hyfforddiant oherwydd salwch neu feichiogrwydd eleni (11% yn 2012 o'i gymharu â 14% yn 2011). Roedd cyfran y menywod nad oeddynt yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg na hyfforddiant bron dair gwaith yn fwy na'r gyfran o wrywod (17% o'i gymharu â 6%). Fodd bynnag, gwelwyd gostyngiad yn y ddau ryw o 2011 gyda gostyngiad 1 pwynt canran ymhlith gwrywod a 6 phwynt canran ymhlith menywod.

Parhau mewn Addysg


85% Continuing in Education
 • Y cyrchfan mwyaf poblogaidd ymhlith y rhan fwyaf o bobl ifanc yn y tair carfan oedd parhau â’u haddysg amser llawn.
 • Mae cyfran y bobl ifanc sy’n parhau mewn addysg amser llawn wedi gostwng yn achos Blwyddyn 12 (1 pwynt canran) eleni, ond mae’r gyfran wedi aros yr un fath ar gyfer Blwyddyn 11 ac 13.
 • Dewisodd canran uwch o fenywod na gwrywod yn y tair carfan barhau mewn addysg amser llawn.

Blwyddyn 11 - Gwryw:83% Benyw:87%  
Blwyddyn 12 - Gwryw:88% Benyw:91%
Blwyddyn 13 - Gwryw:77% Benyw:80%

 • I’r rhai sy’n parhau mewn addysg amser llawn ar ôl Blwyddyn 11, roedd ysgol yn ddewis mwy poblogaidd ar y cyfan na Choleg AB. Mae gostyngiad 1 pwynt canran yn y ffigurau ar gyfer 6ed Dosbarth eleni a chynnydd 1 pwynt canran yn y gyfran a oedd yn mynd i goleg AB. Roedd mynd i goleg AB yn llwybr ychydig yn fwy poblogaidd ymysg gwrywod, a pharhau yn yr ysgol ychydig yn fwy poblogaidd ymysg menywod.
 • 1% increase going to HERoedd canran y disgyblion ym Mlwyddyn 13 a aeth ymlaen i Addysg Uwch wedi cynyddu 1 pwynt canran i 56% o 55% yn 2011.
 • Fel mewn blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch o fenywod fynd ymlaen i Addysg Uwch ar ôl Blwyddyn 13 (9 pwynt canran yn fwy yn 2011). Benyw: 60% Gwryw: 51%
 • Does dim newid yn y gyfran o wrywod sy'n parhau â'u haddysg mewn AU. Ymhlith benywod cafwyd 2 bwynt canran o gynnydd o'i gymharu â 2011.
 • Decrease in GAP yearsMae'r ganran sy'n cymryd blwyddyn i ffwrdd wedi gostwng ychydig o 1.2% yn 2011 o'i gymharu ag 1.1% yn 2012.
 • Ar draws y tair carfan, parhaodd canran uwch o bobl ifanc o grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn addysg amser llawn o'i gymharu â phobl ifanc o gefndir gwyn.

Blwyddyn 11 -Gwyn:84% Lleiafrif Ethnig:87%
Blwyddyn 12 -Gwyn:89% Lleiafrif Ethnig:88%
Blwyddyn 13 -Gwyn:78% Lleiafrif Ethnig:82%Mynd i mewn i'r Farchnad Lafur - Llwybrau Gwaith a Hyfforddi


8% entering labour market
 • Mae canran y bobl ifanc sy’n dechrau yn y farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) wedi cynyddu ychydig (1 pwynt canran) eleni o'i gymharu â 2011.
 • Arhosodd cyfrannau Blwyddyn 11 yr un fath a chafwyd 1 pwynt canran o gynnydd ym Mlwyddyn 12 a Blwyddyn 13.
 • Roedd canran y bobl ifanc a oedd yn mynd ymlaen i waith a hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth ar ei huchaf ymysg Blwyddyn 11. Blwyddyn 11: 7%, Blwyddyn 12: 4%, Blwyddyn 13: 2%
 • Aeth canran uwch o ddisgyblion Blwyddyn 13 na disgyblion yn y carfannau iau i mewn i gyflogaeth yn syth. Roedd cyfrannau'r tair carfan yn debyg iawn i gyfrannau’r flwyddyn flaenorol. Blwyddyn 11: 2%, Blwyddyn 12: 2%, Blwyddyn 13: 10%
 • Roedd dechrau yn y farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) yn ddewis ychydig yn fwy poblogaidd ymysg gwrywod na menywod ymhlith y 3 carfan eleni.
Entering labour market gender difference

Blwyddyn 11 -Gwryw: 9% Benyw: 7%
Blwyddyn 12 -Gwryw: 7% Benyw: 5%
Blwyddyn 13 -Gwryw: 12% Benyw: 12%

 • Roedd canran is o bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig wedi dechrau yn y farchnad lafur (cyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith) o'i gymharu â phobl ifanc gwyn yn y tair carfan.

Blwyddyn 11 - Gwyn: 9%, Lleiafrif Ethnig: 4%
Blwyddyn 12 - Gwyn: 6%, Lleiafrif Ethnig: 4%
Blwyddyn 13 - Gwyn: 13%, Lleiafrif Ethnig: 6%


Cyfradd Dim Ymateb

 • Roedd y gyfradd ‘Dim Ymateb’ yn debyg i flynyddoedd blaenorol yn y tair carfan, ac roedd yn dal i fod ar ei huchaf ymysg carfan Blwyddyn 13. Blwyddyn 11: 1%, Blwyddyn 12: 1%, Blwyddyn 13: 3%.