Destinations 2013

Mae’r arolwg blynyddol o ymadawyr ysgol a ymgymerir gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, yn cynnig ciplun defnyddiol o gyrchfannau disgyblion ac mae’n hysbysu staff gyrfaoedd yn eu gwaith gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data gaiff eu casglu hefyd yn gymorth gwerthfawr i bartneriaid a chydweithwyr sy’n ymwneud â’r gwaith o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.

Mae’r arolwg yn adrodd am gyrchfannau 65,042 o ddisgyblion fu’n mynychu ysgolion uwchradd ar draws Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd oedran ymadael statudol a disgyblion sy’n gadael yr ysgol ym Mlynyddoedd 12 a 13. Caiff disgyblion o ysgolion arbennig eu cynnwys yn yr arolwg, ond nid y disgyblion hynny sy’n mynychu colegau AB ac ysgolion annibynnol. Cofnodir manylion y cyrchfan o ganlyniad i weithgaredd gwybyddus y disgybl ar 31 Hydref 2013.

Lluniwyd yr arolwg hwn o ddata a gyflenwir gan Gyrfa Cymru. Mae’r arolwg yn olrhain tueddiadau a chyrchfannau dros gyfnod o bum mlynedd gan edrych ar y llwybrau a ddewiswyd gan bobl ifanc yn unol â’u hethnigrwydd a’u rhyw.

Sylwer::
Mae’r canrannau wedi eu talgrynnu i fyny ac felly mae’n bosib na fyddant bob tro yn gwneud cyfanswm o 100%. Gall ffigurau cenedlaethol guddio amrywiannau ar lefel ranbarthol, awdurdod lleol a sefydliadol ar draws pob carfan. Mae’n bosib na fydd y graffigwaith yn union gywir o ran graddfa ac fe’u defnyddir fel cynrychioliad gweledol yn unig.