Cyrchfannau disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2014Mae arolwg blynyddol Gyrfa Cymru ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o’r rhai a adawodd yr ysgol yn darparu darlun defnyddiol o hynt disgyblion er mwyn cynnig gwybodaeth i staff gyrfaoedd yn eu gwaith gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data a gasglwyd yn gymorth heb ei ail hefyd i bartneriaid a chydweithwyr sy’n ymwneud â chynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.

Mae’r arolwg yn adrodd ar hynt 63,516 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ar hyd a lled Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd yr oedran statudol i adael yr ysgol, Blwyddyn 11, a disgyblion sy’n gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 12 a 13. Bechgyn oedd 49.5% o’r garfan gyfan (31,462) a merched oedd 50.5% (32,054). Mae disgyblion o ysgolion arbennig yn cael eu cynnwys yn yr arolwg hwn, ond nid yw’n cynnwys y rhai sy’n mynychu colegau Addysg Bellach ac ysgolion annibynnol. Mae’r wybodaeth am hynt disgyblion yn cael ei chofnodi o ganlyniad i weithgarwch hysbys y disgyblion ar 31 Hydref 2014.

Mae’r arolwg hwn yn crynhoi data gan Gyrfa Cymru. Mae’n olrhain tueddiadau a chyrchfannau dros gyfnod o bum mlynedd ac yn edrych ar y llwybrau addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a ddewiswyd gan bobl ifanc. Ceir dadansoddiad pellach yn ôl ethnigrwydd a rhyw’r disgyblion hefyd.

Noder:

  • Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu ac ni fyddant yn gwneud cyfanswm o 100% bob tro o reidrwydd.
  • Gallai ffigurau cenedlaethol guddio amrywiannau ar lefel ranbarthol, awdurdod lleol a sefydliad ym mhob carfan. Darperir adroddiadau sy'n dangos cyrchfannau disgyblion fesul ardal awdurdod lleol er mwyn dadansoddi ar lefel leol.
  • Dim ond cynrychiolaeth weledol yw’r graffeg ac nid ydynt ar raddfa fanwl gywir.