Hynt disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2015Mae arolwg blynyddol Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, o’r rhai a adawodd yr ysgol, yn rhoi ciplun defnyddiol o hynt disgyblion er mwyn rhoi gwybodaeth i staff gyrfaoedd wrth weithio gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data a gasglwyd hefyd yn gymorth gwerthfawr i bartneriaid a chydweithwyr sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.

Mae’r arolwg yn adrodd ar hynt 61,840 o ddisgyblion ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion oedd ym Mlwyddyn 11 ac wedi cyrraedd oedran statudol ymadael â’r ysgol, a disgyblion sy’n ymadael â’r ysgol ym Mlynyddoedd 12 a 13. Bechgyn oedd 49.2% (30,419) o gyfanswm y garfan gyda 50.8% (31,421) yn Ferched. Mae disgyblion ysgolion arbennig wedi eu cynnwys yn yr arolwg; ond nid y rhai sy’n mynychu colegau Addysg Bellach ac ysgolion annibynnol. Cofnodir gwybodaeth hynt disgybl ar sail eu gweithgaredd hysbys ar 31 Hydref 2015.

Lluniwyd yr arolwg hwn drwy ddefnyddio data a ddarparwyd gan Gyrfa Cymru. Mae’r arolwg yn olrhain tueddiadau a hynt disgyblion dros gyfnod o bum mlynedd gan edrych ar lwybrau addysg, gwaith a hyfforddiant a ddewiswyd gan bobl ifanc. Yn ogystal darperir dadansoddiad pellach yn ôl ethnigrwydd a rhyw’r disgyblion.

Noder:

  • Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu ac felly ni fydd y cyfanswm bob tro yn 100%
  • Gallai ffigyrau cenedlaethol guddio amrywiannau ar lefel ranbarthol, awdurdod lleol a sefydliad ym mhob carfan. Darperir adroddiadau sy’n dangos hynt y disgyblion fesul ardal awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r broses o ddadansoddi ar lefel leol
  • Dim ond cynrychiolaeth weledol yw’r graffigwaith ac nid yw’n fanwl gywir
  • Mae ffigyrau cymharol am 2015 a blynyddoedd cynt wedi eu hadrodd fel gwahaniaethau pwynt canran, mewn rhifau absoliwt, neu’r ddau.