Hynt disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2016Mae arolwg blynyddol Gyrfa Cymru Gyrfa Cymru o’r rhai a adawodd yr ysgol, sy’n cael ei gynnal ar ran Llywodraeth Cymru, yn rhoi ciplun defnyddiol o hynt disgyblion er mwyn rhoi gwybodaeth i staff gyrfaoedd wrth weithio gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data a gasglwyd hefyd yn amhrisiadwy i bartneriaid a chydweithwyr sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a gwaith.

Lluniwyd yr arolwg hwn drwy ddefnyddio data a ddarparwyd gan Gyrfa Cymru ac mae'n edrych ar y llwybrau dilyniant o ran addysg, gwaith a hyfforddiant a ddewiswyd gan bobl ifanc. Darperir dadansoddiad pellach yn ôl ethnigrwydd a rhyw y disgyblion lle mae'r wybodaeth hon ar gael.

Mae’r arolwg yn adrodd ar hynt 59,227 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd yr oedran statudol i adael yr ysgol, ym Mlwyddyn 11, a disgyblion sy’n gadael yr ysgol ym Mlynyddoedd 12 a 13. Cynhwysir disgyblion o ysgolion arbennig yn yr arolwg hwn, ond nid yw’n cynnwys y rhai sy’n mynychu colegau Addysg Bellach (AB) ac ysgolion annibynnol. Mae Bechgyn yn cyfrif am 49.4% o gyfanswm y garfan (29,267) a Merched yn cyfrif am 50.6% (29,960). Cofnodir y wybodaeth am hynt disgyblion ar sail gweithgaredd hysbys y disgyblion ar 31 Hydref 2016.

Noder:

  • Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu ac felly ni fydd y cyfanswm yn 100% bob tro o reidrwydd.
  • Gallai ffigyrau cenedlaethol guddio amrywiannau ar lefel ranbarthol, awdurdod lleol a sefydliad ym mhob carfan. Darperir adroddiadau sy’n dangos hynt y disgyblion fesul ardal awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r broses o ddadansoddi ar lefel leol.
  • Dim ond cynrychiolaeth weledol yw’r graffigwaith ac nid yw’n fanwl gywir
  • Mae ffigurau cymharol ar gyfer 2016 a'r blynyddoedd blaenorol naill ai'n cael eu dyfynnu fel gwahaniaethau o ran pwyntiau canran, mewn niferoedd absoliwt, neu'r ddau.

Nodyn ar Ddata Tueddiadau

Mae'r arolwg yn olrhain data hynt disgyblion dros gyfnod o bum mlynedd, o 2012 i 2016. Yn 2016 cyflwynodd Gyrfa Cymru fethodoleg newydd ar gyfer casglu data am Hynt Disgyblion, drwy ddarparu fersiwn gynnar o ddata drafft i bartneriaid yn y sectorau addysg a dysgu seiliedig ar waith er mwyn iddynt eu cymharu gyda'u cofnodion eu hunain.

Gofynnwyd i'r partneriaid hyn hefyd a oeddent yn gallu darparu gwybodaeth am y rhai nad oeddent yn ymateb i'r arolwg. Nid aeth Gyrfa Cymru ati i chwilio'n fanwl am y rhai nad oeddent yn ymateb i'r arolwg, fel y gwnaed yn y blynyddoedd blaenorol.

Felly dylid nodi bod cyfran y cleientiaid a ddosbarthwyd i'r categori 'Heb ymateb i'r arolwg' wedi cynyddu o gymharu ag arolwg 2015 ar gyfer yr un garfan (0.3 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 11, 1 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 12 a 3.2 pwynt canran ar gyfer blwyddyn 13).

Felly, dylid ystyried y newidiadau a'r tueddiadau o flwyddyn i flwyddyn dros y cyfnod pum mlynedd yng nghyd-destun y cynnydd hwn. Fodd bynnag, dylid nodi hefyd bod yr holl ffigurau yn cael eu dangos fel cyfran o gyfanswm y garfan, gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi ymateb i'r arolwg. Felly, y ffigurau a gyflwynwyd ar gyfer pob categori (ac eithrio categori 'Heb ymateb i'r arolwg') yw'r cyfrannau isaf posibl o'r garfan a dim ond pe bai Hynt mwy o'r rhai nad ymatebodd i'r arolwg yn hysbys y gallai pob un gynyddu.

Mae casglu data drwy gydweithio'n agos â phartneriaid yn y sectorau addysg a dysgu seiliedig ar waith a'n gwaith yn cefnogi'r rhai y gwyddys 'Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant' (NEET) yn golygu bod yr aelodau hynny o'r garfan Hynt Disgyblion sydd fwyaf tebygol o beidio ag ymateb yn y categorïau 'Cyflogedig - eraill', ac 'Wedi gadael yr ardal'. Cyfran y categorïau hynny a fyddai fwyaf tebygol o gynyddu pe bai Hynt mwy o'r rhai nad ymatebodd i'r arolwg yn hysbys, yn hytrach na'r categorïau addysg, dysgu seiliedig ar waith neu NEET.