Hynt Disgyblion o Ysgolion yng Nghymru 2018Mae arolwg blynyddol Gyrfa Cymru o’r rhai sydd wedi gadael yr ysgol, a gynhelir ar ran Llywodraeth Cymru, yn rhoi ciplun defnyddiol o hynt disgyblion, gan gynnig gwybodaeth i staff gyrfaoedd wrth weithio gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data a gasglwyd hefyd o gymorth gwerthfawr i bartneriaid a chydweithwyr sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi, a chyflogaeth.

Lluniwyd yr arolwg hwn o ddata a ddarparwyd gan Gyrfa Cymru, ac mae’n edrych ar ba lwybrau dilyniant a ddewiswyd gan bobl ifanc o ran addysg, gwaith a hyfforddiant. Ceir dadansoddiadau pellach o ran ethnigrwydd a rhyw'r disgyblion (pan fo’r wybodaeth ar gael).

Mae’r arolwg yn adrodd ar hynt 53,629 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae’n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd yr oedran statudol i adael yr ysgol, ym Mlwyddyn 11, a disgyblion sy’n gadael yr ysgol ym Mlynyddoedd 12 a 13. Mae disgyblion o ysgolion arbennig wedi’u cynnwys yn yr arolwg ond nid disgyblion sy’n mynychu colegau AB ac ysgolion annibynnol. Bechgyn yw 49.3% o gyfanswm y garfan (26,427) a Merched yw 50.7% (27,184). Dewisodd 18 o’r disgyblion y categori ‘Arall’ i ddisgrifio eu rhyw. Cofnodir y wybodaeth am hynt disgyblion ar sail gweithgaredd hysbys y disgyblion ar 31 Hydref 2018.

Er mwyn sicrhau bod nifer y rhai nad ydynt yn ymateb i’r arolwg cyn ised ag sy’n bosibl, mae Gyrfa Cymru yn dibynnu ar sefydliadau partner i rannu gwybodaeth am gofrestriad a hynt myfyrwyr. Yn sgil cyflwyno’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol eleni, nid oedd yn bosibl cytuno ar drefniadau rhannu data gyda’r holl sefydliadau AB ledled y wlad cyn cwblhau’r arolwg. Mae hyn wedi arwain at gryn oedi ym mhroses cwblhau’r arolwg eleni. Hefyd, gan nad yw Gyrfa Cymru bellach yn chwilio’n ddwys am y rhai na ymatebodd i’r arolwg, mae’r nifer na ymatebodd i’r arolwg yn uwch o lawer eleni o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Gan na ellir cymharu data hynt disgyblion 2018 gyda blynyddoedd blaenorol, ni cheir unrhyw ffigyrau i gymharu data hynt disgyblion 2018 gyda blynyddoedd blaenorol, ac ni cheir sylwebaeth naratif o ran tueddiadau’r data. Pe byddai unrhyw gymariaethau’n cael eu llunio, byddent yn debygol o ddod i gasgliadau anghywir.

Noder:

  • Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu ac felly ni fydd y cyfanswm yn 100% bob tro.
  • Gallai ffigyrau cenedlaethol guddio amrywiannau ar lefel rhanbarthau, awdurdodau lleol a sefydliadau ym mhob carfan. Darperir adroddiadau sy’n dangos hynt y disgyblion fesul ardal awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r broses o ddadansoddi ar lefel leol.
  • Dim ond cynrychiolaeth weledol yw’r graffigwaith ac nid yw’n fanwl gywir.