Cyfyngiadau Data


Nodyn ar Ddata Tueddiadau

Rhwng 2012 a 2017 roedd modd olrhain data hynt disgyblion a nodi data tueddiadau. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn y Cyflwyniad, roedd heriau ychwanegol wrth gasglu data hynt disgyblion 2018, gyda chynnydd amlwg yn y rhai na ymatebodd i’r arolwg a hynny’n amrywio yn ôl awdurdod lleol. Oherwydd hynny, mae adroddiad eleni, fel yn achos adroddiad 2018, yn cynnwys crynodeb byr o ddata 2019; nid yw’n ceisio llunio cymhariaeth gyda’r gyfres sy’n bodoli yn ôl amser ac ni cheir sylwebaeth, felly, ar dueddiadau. Bydd y crynodeb yn cynnwys data awdurdodau lleol, ond ni fydd yn cymharu’r data gyda blynyddoedd blaenorol nac ychwaith ar draws awdurdodau.

Fodd bynnag, mae’n werth nodi mai cyfradd y rhai nad ydynt wedi ymateb ar gyfer blwyddyn 11 yn 2019 yw 1.1% (350 o unigolion) o gymharu â 3.5% (1043 o unigolion) yn 2018 a’u cymharu â 0.5% (169 o unigolion) yn 2017. Ar gyfer blwyddyn 12 yn 2019 roedd yn 2.2% (268 o unigolion) o gymharu â 3.7% (482 o unigolion) yn 2018 a 1.6% (220 o unigolion) yn 2017. Ym mlwyddyn 13 roedd y ganran yn 9.6% yn 2019 (1011 o unigolion), 11.6% (1275 o unigolion) yn 2018 a 3.7% yn 2017 (436 o unigolion). Ac eithrio blwyddyn 13, mae’r cyfraddau’r rhai nad ydynt wedi ymateb ar gyfer 2019 wedi symud yn agosach at y lefelau a welwyd yn 2017, ond nid ydynt wedi dychwelyd i lefelau cyn-2018 hyd yn hyn.

Mae’r ffaith nad yw rhai’n ymateb yn cam-ystumio data sy’n ymwneud â rhai grwpiau gan olygu bod cymharu ar draws blynyddoedd gwahanol yn debygol o arwain at gasgliadau anghywir. Er enghraifft, mae ffigur y rhai ‘Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant’ yn 2018 ar gyfer blwyddyn 11 yr un fath ag yr oedd yn 2017 sef 1.6% (491 o unigolion yn 2017 o’i gymharu â 476 yn 2018). Fodd bynnag, roedd canran disgyblion Blwyddyn 11 sy’n parhau mewn addysg amser llawn yn 2018 yn is o 1.9% o gymharu â 2017 (86.4% (25,626 o unigolion) o gymharu â 88.2% (27,189 o unigolion)). Ynghyd â’r rhai na wnaeth ymateb i’r arolwg (cynnydd o 3%), y ddau gategori yma sy’n dangos y gwahaniaethau mwyaf ar draws y ddwy flynedd. Yn sgil absenoldeb gwybodaeth am gofrestriadau gan rai colegau AB, byddai’n rhesymol efallai ystyried bod mwyafrif y rhai na ymatebodd wedi parhau mewn addysg amser llawn yn y sector AB, ond ni allwn dybio bod hynny’n wir.