Cyfyngiadau Data


Nodyn ar Ddata Tueddiadau

Mewn blynyddoedd blaenorol, roedd yn bosibl olrhain data hynt disgyblion o 2012 a chasglu data tueddiadau. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn y Cyflwyniad, roedd heriau ychwanegol wrth gasglu data hynt disgyblion 2018, gyda chynnydd amlwg yn y rhai na ymatebodd i’r arolwg ac amrywiad yn hyn o beth rhwng awdurdodau lleol. Felly, mae adroddiad eleni yn cynnwys crynodeb byr o ddata 2018; nid yw’n ceisio llunio cymhariaeth gyda’r blynyddoedd diwethaf ac felly ni cheir sylwebaeth ar dueddiadau. Bydd y grynodeb yn cynnwys data awdurdodau lleol, ond ni fydd yn cymharu’r data gyda blynyddoedd blaenorol nac ychwaith ar draws awdurdodau.

Er enghraifft, y gyfran o Flwyddyn 11 na ymatebodd i arolwg 2018 yw 3.5% (n.1043), o gymharu â 0.5% yn 2017 (n.169). Y gyfran o Flwyddyn 12 na ymatebodd i arolwg 2018 yw 3.7% (n.482), o gymharu â 1.6% (n.220) yn 2017. Y gyfran o Flwyddyn 13 na ymatebodd i arolwg 2018 yw 11.6% (n.1275), o gymharu â 3.7% (n.436) yn 2017.

Mae’r ffaith nad yw rhai’n ymateb yn cam-ystumio data sy’n ymwneud â rhai grwpiau gan olygu bod cymharu ar draws blynyddoedd gwahanol yn debygol o arwain at gasgliadau anghywir. Er enghraifft, mae ffigwr y rhai ‘Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant’ yn 2018 yr un fath ag yr oedd yn 2017 sef 1.6% (n.491 yn 2017 o’i gymharu â n.476 yn 2018). Fodd bynnag, roedd canran disgyblion Blwyddyn 11 sy’n parhau mewn addysg amser llawn yn 2018 yn is o 1.8% o gymharu â 2017 (86.4% (n.25,626) o gymharu â 88.2% (N.27,189)). Ynghyd â’r rhai na wnaeth ymateb i’r arolwg (cynnydd o 3%), y ddau gategori yma sy’n dangos y gwahaniaethau mwyaf ar draws y ddwy flynedd. Yn sgil absenoldeb gwybodaeth am gofrestriadau gan rai colegau AB, byddai’n rhesymol efallai ystyried bod mwyafrif y rhai na ymatebodd wedi parhau mewn addysg amser llawn yn y sector AB, ond ni allwn dybio bod hynny’n wir.


Nodyn ar Ddata Awdurdodau Lleol

Fel y nodwyd, roedd heriau ychwanegol wrth gasglu data hynt disgyblion 2018 ac felly mae amrywiadau yng nghyfraddau’r sawl na ymatebodd yn ôl awdurdod lleol. Ni fydd yr adroddiad felly yn cymharu’r data ar draws awdurdodau lleol.

I ddangos yr amrywiad rhwng awdurdodau lleol yn nhermau cyfraddau’r sawl na wnaeth ymateb, mae gan un awdurdod lleol gyfradd is ar gyfer Blwyddyn 11 yn 2018 o gymharu â 2017 (1 yn 2017 o gymharu â 0 yn 2018). Mae gan bum awdurdod arall gyfradd sydd llai na 0.5% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, ac mae pum awdurdod arall yn nodi cyfradd sy’n llai nag un pwynt canran yn uwch. Mae’r un ar ddeg awdurdod lleol sydd ar ôl yn nodi bod cyfraddau’r sawl na wnaethant ymateb dros 1% yn uwch nag yn 2017, gydag un awdurdod lleol 4.8% yn uwch (55 yn 2018 o gymharu â 4 yn 2017), un arall 7.9% yn uwch (87 yn 2018 o gymharu â 6 yn 2017), ac un arall 31.4% yn uwch (500 yn 2018 o gymharu â 18 yn 2017). Mae’r awdurdodau lleol gyda’r ffigyrau uchaf yn tueddu i fod yn yr ardaloedd hynny lle nad oedd yn bosibl cytuno ar drefniadau rhannu data gyda’r Sefydliadau AB lleol, ond ni ellir tybio bod y sawl na wnaethant ymateb yn parhau â’u haddysg mewn colegau AB.