Diffiniadau


Mae’r rhan fwyaf o’r penawdau a ddefnyddir yn yr adroddiadau hynt disgyblion yn hunanesboniadol. Fodd bynnag, gall y canlynol fod o gymorth.

“Hyfforddiant yn y gweithle – heb statws cyflogedig”: Mae’n cynnwys pob hyfforddiant yn y gweithle a gefnogir gan y Llywodraeth heb statws cyflogedig.

"Hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig": Mae’n cynnwys Prentisiaeth Fodern a mathau eraill o hyfforddiant i weithwyr a gefnogir gan y Llywodraeth.

“WBTYP”: Hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc.

“Pobl nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET)”: Mae’n cynnwys y rhai nad ydynt ar gael i weithio a’r rhai sydd wedi cofrestru â Chwmnïau Gyrfa megis y di-waith. Roedd pobl ifanc mewn addysg ran amser (16 awr neu lai yr wythnos) yn y categori hwn o’r blaen ond fe’u cofnodir ar wahân ers 2009.

“Blwyddyn i Ffwrdd”: Dim ond y rhai sy’n cael blwyddyn ffurfiol i ffwrdd (h.y. wedi gwneud cais i UCAS a’u lle Addysg Uwch wedi’i ohirio) a gynhwysir yn y ffigurau blwyddyn i ffwrdd. Cynhwysir unigolion nad ydynt wedi mynd i Addysg Uwch, ond sy’n ystyried ymgeisio dan gyrchfannau perthnasol eraill (fel y nodwyd ar 31 Hydref 2015).

“Addysg Ran amser”: y rhai mewn addysg ran amser sy’n llai nag 16 awr yr wythnos. Roedd y rhain wedi’u cynnwys yn y categori NEET o’r blaen ond maent wedi’u cofnodi ar wahân ers 2009.

“Wedi gadael yr ardal”: Y rhai y gwyddys eu bod wedi gadael Cymru.

“Gwyn”: Cyfanswm cyfunol ar gyfer Gwyn Prydeinig; Gwyn Gwyddelig; Gwyn Arall.

“Grwpiau lleiafrifoedd ethnig”: Cyfanswm cyfunol ar gyfer Gwyn Cymysg a Du Caribïaidd; Gwyn Cymysg a Du Affricanaidd; Gwyn Cymysg ac Asiaidd; Arall Cymysg; Indiaidd, Pacistanaidd, Bangladeshaidd; Asiaidd Arall; Caribïaidd; Affricanaidd; Du Arall; Tsieiniaidd; Grŵp Ethnig Arall.