Diffiniadau


Mae’r rhan fwyaf o’r penawdau a ddefnyddir yn yr adroddiadau hynt disgyblion yn hunanesboniadol. Fodd bynnag, gall y canlynol fod o gymorth.

“Addysg Bellach” (AB): Addysg Bellach mewn coleg, gan gynnwys colegau Trydyddol ôl-16, yn hytrach nag mewn chweched dosbarth yn yr ysgol (blynyddoedd 12 a 13).

“Hyfforddiant seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig”: Mae’n cynnwys pob hyfforddiant yn y gweithle sydd heb statws cyflogedig ond a gefnogir gan y Llywodraeth.

“Hyfforddiant seiliedig ar Waith - statws cyflogedig”: Mae’n cynnwys Prentisiaethau Modern a mathau eraill o hyfforddiant i weithwyr a gefnogir gan y Llywodraeth.

“WBTYP”: Hyfforddiant Seiliedig ar Waith i Bobl Ifanc.

“Yn mynd i mewn i’r farchnad lafur”: Mae’r term hwn yn cyfeirio at bob disgybl sydd â chyrchfan “hyfforddiant yn seiliedig ar waith – statws anghyflogedig”, “hyfforddiant yn seiliedig ar waith – statws cyflogedig” neu “wedi’i gyflogi – arall”.

“Pobl nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET)”: Mae’n cynnwys y rhai nad ydynt ar gael i weithio a’r rhai sydd wedi cofrestru’n ddi-waith gyda Gyrfa Cymru. Roedd pobl ifanc mewn addysg ran-amser (16 awr neu lai bob wythnos) yn y categori hwn o’r blaen ond fe’u cofnodir ar wahân ers 2009.

“Blwyddyn i Ffwrdd”: Dim ond y rhai sy’n cael blwyddyn ffurfiol i ffwrdd (h.y. y rhai sydd wedi gwneud cais i UCAS ac wedi gohirio eu lle mewn Addysg Uwch) a gynhwysir yn y ffigyrau blwyddyn i ffwrdd. Cynhwysir unigolion nad ydynt wedi mynd i Addysg Uwch, ond sy’n ystyried ymgeisio o dan gyrchfannau perthnasol eraill (fel y nodwyd ar 31 Hydref 2018).

“Addysg Amser Llawn”: y rhai mewn addysg am fwy nag 16 awr yr wythnos.

“Addysg Ran-amser”: y rhai mewn addysg ran-amser am lai nag 16 awr yr wythnos. Roedd y rhain wedi’u cynnwys yn y categori NEET o’r blaen ond maent wedi’u cofnodi ar wahân ers 2009.

“Wedi gadael yr ardal”: Y rhai y gwyddys eu bod wedi gadael Cymru.

“Gwyn”: Cyfanswm cyfunol ar gyfer Gwyn Prydeinig; Gwyn Gwyddelig; Gwyn Arall.

“Grwpiau lleiafrifoedd ethnig”: Cyfanswm cyfunol ar Gyfer Gwyn Cymysg a Du Caribïaidd; Gwyn Cymysg a Du Affricanaidd; Gwyn Cymysg ac Asiaidd; Cymysg Arall, Indiaidd, Pacistanaidd, Bangladeshaidd; Asiaidd Arall; Caribïaidd; Affricanaidd; Du Arall; Tsieiniaidd; Grŵp Ethnig Arall.