Prif Ganfyddiadau - Arolwg 2019


Pobl Ifanc Nad Ydynt Mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant (NEET)

Roedd 1.7%
o flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  1.8% Blwyddyn 12  0.8% Blwyddyn 13  2.5%

 • Yn 2019, roedd 905 o bobl ifanc a oedd yn gadael yr ysgol (Blynyddoedd 11, 12 a 13) yng Nghymru yn NEET, sef 1.7% o’r holl garfan.
 • Fel y blynyddoedd blaenorol, mae canran uwch o bobl ifanc NEET yng ngharfan Blwyddyn 13 (2.5% (269 unigolyn)) o gymharu â charfannau Blwyddyn 11 (1.8% - 537 unigolyn) a Blwyddyn 12 (0.8% - 99 unigolyn).


 • Mae canran y cleientiaid Blwyddyn 11 nad ydynt mewn Gwaith, Addysg na Hyfforddiant (EET) oherwydd salwch, oherwydd eu bod yn gofalu am eraill, neu oherwydd beichiogrwydd yn 1.0%. Yn yr un categori, roedd canran y disgyblion Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 yn 0.3% a 0.5%, yn y drefn honno.
 • Mae canran y merched NEET ym Mlwyddyn 11 nad oeddent yn gallu cael gwaith, addysg na hyfforddiant ychydig yn is na chanran y bechgyn (53.7% o ferched NEET a 54.2% o fechgyn NEET).

Parhau mewn Addysg Amser Llawn

Roedd 86.8%
o flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  88.2% Blwyddyn 12  92.8% Blwyddyn 13  75.6%
 • Y dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd ymhlith disgyblion ym mhob un o’r tri grŵp blwyddyn oedd parhau mewn addysg amser llawn.


 • Dewisodd canran uwch o ferched ar draws y tair carfan i barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn.
Carfan Bechgyn Merched Gwahaniaeth
Blwyddyn 11 86.0% 90.6% 4.5 pwynt canran
Blwyddyn 12 91.6% 93.8% 2.2 pwynt canran
Blwyddyn 13 72.5% 78.2% 5.7 pwynt canran
Coleg AB 55% Chweched dosbarth 45%
 • O ran y rhai sy’n parhau mewn addysg amser llawn ar ôl Blwyddyn 11, roedd Addysg Bellach (AB) yn ddewis mwy poblogaidd na’r chweched dosbarth mewn ysgolion, a hynny o 10.0%.
 • Yn 2019, o’r rhai a ddosbarthwyd yn rhai sy’n parhau mewn Addysg Amser Llawn, roedd dilyn Addysg Bellach yn llwybr mwy poblogaidd i fechgyn a merched. Roedd y gwahaniaeth yn fwy i fechgyn (57.8% yn mynd i AB, o’i gymharu â 42.2% yn aros yn yr ysgol) nag ar gyfer merched (52.2% yn mynd i AB, o gymharu â 47.8% yn aros yn yr ysgol).
 • Ym Mlynyddoedd 11 a 13, arhosodd canran uwch o’r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn addysg amser llawn o gymharu â grwpiau gwyn.
Carfan Gwyn Lleiafrifoedd Ethnig
Blwyddyn 1187.8%92.3%
Blwyddyn 1293.0%93.5%
Blwyddyn 1375.0%82.6%

Ymuno â’r Farchnad Lafur – Llwybrau Gwaith a Hyfforddiant

Roedd 7.9%
o Flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  8.1% Blwyddyn 12  3.9% Blwyddyn 13  11.7%
 • Roedd canran y bobl ifanc a aeth i waith a hyfforddiant gyda nawdd y Llywodraeth (statws Cyflogedig ac Anghyflogedig) ar ei huchaf ymhlith y rhai ym Mlwyddyn 13, sef 11.7% (1240 unigolyn), ond dim ond 8.1% (2478 unigolyn) o garfan Blwyddyn 11 a 3.9% (468 unigolyn) o garfan Blwyddyn 12 a ddewisodd un o’r opsiynau hyn.
 • Roedd canrannau’r bobl ifanc a aeth yn syth i weithio yn 2.5% ar gyfer Blwyddyn 11, 2.5% ar gyfer Blwyddyn 12, a 9.1% ar gyfer Blwyddyn 13.
 • Roedd ymuno â’r farchnad lafur (naill ai Hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) yn ddewis mwy poblogaidd ymysg bechgyn o gymharu â merched ar draws y 3 carfan yn 2019.

Blwyddyn 11
9.8%  Bechgyn
6.3%  Merched
Blwyddyn 12
4.4%  Bechgyn
3.4%  Merched
Blwyddyn 13
13.6% Bechgyn
10.2%  Merched

 • O’r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig, roedd y ganran a ymunodd â’r farchnad lafur (gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle) yn llai o lawer o gymharu â grwpiau gwyn.

Carfan Gwyn Lleiafrifoedd Ethnig:
Blwyddyn 118.6%3.5%
Blwyddyn 124.0%2.9%
Blwyddyn 1312.3%5.5%

Cyfradd Dim Ymateb

 • Roedd y cyfanswm ‘Dim Ymateb’ yn 3.1%. Roedd y ganran ar gyfer y gyfradd ‘dim ymateb’ ar ei huchaf ar gyfer carfan Blwyddyn 13, sef 9.6% (1011 o unigolion). Mae’r grŵp carfan hwn yn parhau i fod â’r gyfradd ‘dim ymateb’ uchaf:
Cyfradd Dim Ymateb
Blwyddyn 111.1%
Blwyddyn 122.2%
Blwyddyn 139.6%