Prif Ganfyddiadau


Pobl Ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET)

2.7%
o fyfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11 2.8% Blwyddyn 12 1.6% Blwyddyn 13 3.8%

 • Yn 2015, roedd gostyngiad cyffredinol yng nghanran a nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET), ar gyfer cyfanswm carfannau Blynyddoedd 11, 12 a 13 o’i gymharu â 2014. Mae cyfran y bobl ifanc yn y categori NEET wedi gostwng 0.4 pwynt canran (o 3.1 % yn 2014 i 2.7% yn 2015) ac mae 338 yn llai o unigolion yn y categori hwn (o 1,994 yn 2014 i 1,656 yn 2015)
 • Gostyngodd nifer y bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET ym mhob blwyddyn o gymharu â 2014. Roedd gostyngiad o 0.3 pwynt canran ar gyfer Blynyddoedd 11 a 12, ond gwelwyd y gostyngiad mwyaf ym Mlwyddyn 13 (1.1 pwynt canran)


'Roedd canran carfan NEET Blwyddyn 13 yn parhau i fod yn uwch (3.8% - 490 unigolyn) o gymharu â charfannau Blwyddyn 11 (2.8% - 911 o unigolion) a Blwyddyn 12 (1.6% - 255 o unigolion)'
 • Bu gostyngiad sylweddol yng nghyfran a chyfanswm y bobl ifanc, a adawodd yr ysgol, y gwyddys eu bod yn NEET (Blynyddoedd 11, 12 ac 13) yn y pum mlynedd rhwng 2011 a 2015. Gostyngodd cyfran y bobl ifanc yn y categori NEET gan 0.4 pwynt canran dros y cyfnod (3.1% yn 2011 i 2.7% yn 2015)
 • Cynyddodd canran y cleientiaid Blwyddyn 11 a fethodd fynd i mewn i Waith, Addysg na Hyfforddiant oherwydd salwch neu feichiogrwydd o 0.1 pwynt canran i 0.7%. Yn yr un categori, arhosodd canran cleientiaid Blwyddyn 12 yr un fath, ar 0.3 %, a gostyngodd canran cleientiaid Blwyddyn 13 gan 0.3 pwynt canran i 0.9%
 • Roedd canran y merched NEET ym Mlwyddyn 11 nad oeddent yn gallu mynd i addysg, gwaith na hyfforddiant yn parhau i fod yn sylweddol uwch na bechgyn NEET (y naill yn 34.3% a’r llall yn 21.8%). Mae’r un peth yn wir ar gyfer disgyblion NEET Blwyddyn 12 (31% o ferched a 10.1% o fechgyn). Mae’r sefyllfa rhwng y rhywiau yn fwy cytbwys ar gyfer disgyblion NEET Blwyddyn 13 (24% o ferched a 22.3% o fechgyn)

Parhau mewn Addysg

Roedd 87.3%
o fyfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11 87.9% Blwyddyn 12 92.2% Blwyddyn 13 79.6%
 • Y dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd ymhlith disgyblion ym mhob grŵp Blwyddyn oedd parhau mewn addysg amser llawn
 • Unwaith eto eleni, gwelwyd cynnydd yng nghyfran y disgyblion sy’n dewis addysg amser llawn o gymharu â 2014:

  Blwyddyn 11: cynnydd o 0.4 pwynt canran ( o 87.5% i 87.9%)

  Blwyddyn 12: cynnydd o 0.7 pwynt canran ( o 91.5% i 92.2%)

  Blwyddyn 13: aros yr un fath (79.6%) • Dewisodd canran uwch o ferched yn y tair carfan barhau mewn addysg amser llawn, o gymharu â bechgyn
Carfan Bechgyn Merched Gwahaniaeth
Blwyddyn 1186%89.9%3.9%
Blwyddyn 1290.9%93.4%2.5%
Blwyddyn 1377.1%81.8%4.7%
Coleg AB 49.1% Chweched Dosbarth
50.9%
 • Ar gyfer y rhai sy’n parhau mewn addysg amser llawn ar ôl Blwyddyn 11, roedd ysgol yn parhau i fod yn ddewis mwy poblogaidd ar y cyfan nag Addysg Bellach, ond dim ond o 1.8 pwynt canran (o 50.9% i 49.1%)
 • O gymharu â 2014, o’r rhai sy’n aros mewn addysg amser llawn, lleihaodd y nifer a aeth i chweched dosbarth 1.8 pwynt canran (52.7% i 50.9%), ac adlewyrchir hyn gan gynnydd o 1.8 pwynt canran yn y nifer sy’n ymuno ag Addysg Bellach (o 47.3% i 49.1%)
Nifer myfyrwyr Bl 13 aeth ymlaen i AU wedi gostwng 0.2 pwynt canran
 • Yn 2015, o’r rhai arhosodd mewn addysg amser llawn, roedd llwybr AB yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith bechgyn (51.7% yn mynd i AB, o gymharu â 48.3% yn aros yn yr ysgol). I’r gwrthwyneb, roedd aros yn yr ysgol yn fwy poblogaidd ymhlith merched (53.4% yn aros yn yr ysgol, â 46.6% yn mynd i AB)
 • Mae’r ganran o garfan disgyblion Blwyddyn 13 a aeth ymlaen i Addysg Uwch wedi gostwng rhywfaint o 60.9% yn 2014 i 60.7% yn 2015. Fodd bynnag, mae nifer gwirioneddol yr unigolion wedi cynyddu o 7,874 i 7,918, sydd wedi ei gyfrifo gan garfan fwy yn 2015. Nid yw’n cynnwys unigolion a gymerodd flwyddyn i ffwrdd cyn mynd i Addysg Uwch
 • Fel yn y blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch o ferched Blwyddyn 13 fynd ymlaen i Addysg Uwch. Aeth 64.7% o ferched ymlaen i Addysg Uwch, o gymharu â 56% o fechgyn
Cyfran bechgyn aeth i AU wedi gostwng 2.1 pwynt canran o gymharu â 2014Cyfran
merched
aeth i AU
wedi
cynyddu
1.3 pwynt canran o gymharu â 2014
 • Cynyddodd cyfran y merched 1.3 pwynt canran (o 63.4% i 64.7%)
 • Mae cyfran y bechgyn yng ngharfan Blwyddyn 13 a aeth i Addysg Uwch wedi gostwng 2.1 pwynt canran o gymharu â 2014 (o 58.1% i 56% gan ddychwelyd i lefel 2013)
Gostyngiad pellach yn y nifer sy’n cymryd Blwyddyn i Ffwrdd o
1.1% i
1%
 • Mae canran yr unigolion sy’n ymuno ag Addysg Uwch ac yn cymryd blwyddyn i ffwrdd wedi gostwng fymryn o 1.1% yn 2014 i 1% yn 2015
 • Ym Mlynyddoedd 11 a 13, arhosodd canran uwch o’r rhai mewn grŵp lleiafrif ethnig, mewn addysg amser llawn o gymharu â grwpiau gwyn. Fodd bynnag, ym Mlwyddyn 12, arhosodd cyfran uwch o fyfyrwyr gwyn mewn addysg amser llawn
Carfan Gwyn Lleiafrifoedd ethnig
Blwyddyn 1187.3%90.9%
Blwyddyn 1292.2%91%
Blwyddyn 1378.9%87%

Ymuno â’r Farchnad Lafur – Llwybrau Gwaith a Hyfforddiant

8.4%
o fyfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11 7.7% Blwyddyn 12 4.9% Blwyddyn 13 14.5%
 • Mae canran gyffredinol y rhai sy’n gadael yr ysgol i ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) wedi codi rhywfaint yn 2014, o 8.1% i 8.4%. Y rheswm dros y cynnydd hwn yw nifer y rhai sy’n gadael Blwyddyn 13 i ymuno â’r farchnad lafur (cynnydd o 1.3 pwynt canran ers 2014 i 14.5%). Mae cyfrannau ar gyfer Blynyddoedd 11 a 12 wedi gostwng (o 0.1 pwynt canran i 7.7% ar gyfer Blwyddyn 11 ac o 0.3 pwynt canran i 4.9% ar gyfer Blwyddyn 12)
 • Roedd canran y bobl ifanc a aeth ymlaen i waith a hyfforddiant a ariennir gan y Llywodraeth (statws cyflogedig ac anghyflogedig) ar ei uchaf ymhlith y rhai ym Mlwyddyn 11, sef 5.8%, a dewisodd 2.2% o garfan Blwyddyn 12 a 2.4% o garfan Blwyddyn 13 yr opsiynau hyn
 • Cynyddodd cyfran y disgyblion ar draws y tair carfan a aeth yn syth i weithio o 0.4 pwynt canran i 4.3% o gymharu â 2014. Roedd cynnydd o 1 pwynt canran, i 12.1% ar gyfer Blwyddyn 13 a chynnydd bach o 0.1 pwynt canran i 1.9% ar gyfer Blwyddyn 11. Arhosodd y gyfran ym Mlwyddyn 12 yr un fath, sef 2.7%
 • Roedd ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) yn ddewis mwy poblogaidd ymysg bechgyn o gymharu â merched ar draws y 3 carfan yn 2015
Blwyddyn 11
9.6%
5.8%
Blwyddyn 12
5.8%
4.1%
Blwyddyn 13
16.1%
13.1%

 • Ymunodd canran llawer is o'r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig â’r farchnad lafur (cyflogaeth neu hyfforddiant yn y gweithle) o gymharu â grwpiau gwyn h.y. dros 50% yn llai ym Mlynyddoedd 11 a 13

Carfan Gwyn Lleiafrifoedd ethnig
Blwyddyn 118.2%3.7%
Blwyddyn 125.1%4.2%
Blwyddyn 1315.1%6.8%

Y Gyfradd Dim Ymateb

 • Gostyngodd y gyfradd ‘Dim Ymateb’ 0.1 pwynt canran o gymharu â 2014 i 0.7%. Roedd yn parhau i fod ar ei huchaf ymysg carfan Blwyddyn 13: Blwyddyn 11: 0.5%, Blwyddyn 12: 0.7%, Blwyddyn 13: 1.2%