Prif Ganfyddiadau


Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET)

2%
y ganran o flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11 2% Blwyddyn 12 1.2% Blwyddyn 13 3.1%

 • Yn 2016, gwelwyd gostyngiad cyffredinol yng nghanran a nifer y bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET, o gymharu â 2015, ar gyfer cyfanswm carfannau Blynyddoedd 11, 12 a 13. Mae cyfran y bobl ifanc yn y categori NEET wedi gostwng 0.7 pwynt canran (o 2.7% yn 2015 i 2.0% yn 2016) ac mae 457 yn llai o unigolion yn y categori hwn (o 1,656 yn 2015 i 1,199 yn 2016).
 • Gwelwyd gostyngiad yn nifer y bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET ym mhob blwyddyn o gymharu â 2015. Roedd gostyngiad o 0.4 a 0.7 pwynt canran ar gyfer Blynyddoedd 12 ac 13, yn y drefn honno, ond gwelwyd y gostyngiad mwyaf ym Mlwyddyn 11 (0.8 pwynt canran).


‘Roedd canran i disgyblion NEET yng ngharfan Blwyddyn 13 yn parhau i fod yn uchel (3.1% - 396 o unigolion) o gymharu â charfanau Blwyddyn 11 (2.0% - 619 o unigolion) a Blwyddyn 12 (1.2% - 194 o unigolion}’
 • Gwelwyd gostyngiad sylweddol yng nghyfran a nifer yr holl bobl ifanc a adawodd yr ysgol y gwyddys eu bod yn NEET (Blynyddoedd 11, 12 ac 13) yn y pum mlynedd rhwng 2012 a 2016. Gostyngodd cyfran y bobl ifanc yn y categori NEET 2 bwynt canran dros y cyfnod (o 4% yn 2012 i 2% yn 2016).
 • Arhosodd canran y cleientiaid Blwyddyn 11 nad ydynt mewn Gwaith, Addysg na Hyfforddiant oherwydd salwch neu feichiogrwydd yr un fath, sef 0.7%. Ond yn yr un categori, cynyddodd canran cleientiaid Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 0.1 pwynt canran i 0.4% ac 1%, yn y drefn honno.
 • Mae canran y merched NEET ym Mlwyddyn 11 nad oeddent yn gallu cael addysg, gwaith na hyfforddiant yn parhau i fod yn sylweddol uwch nag ar gyfer bechgyn NEET (44.5% o ferched NEET a 31.2% o fechgyn NEET). Mae’r gwahaniaeth yn fwy eto ar gyfer disgyblion NEET Blwyddyn 12 (46.7% o ferched NEET a 23.9% o fechgyn NEET). Fodd bynnag, ar gyfer disgyblion NEET Blwyddyn 13, mae'r bwlch rhwng y rhywiau wedi'i wyrdroi yn 2016 (28% o ferched a 37.4% o fechgyn). Cynyddodd canran y bechgyn ym Mlwyddyn 13 nad oeddent yn gallu cael gwaith, addysg na hyfforddiant oherwydd salwch neu resymau eraill 15.1 pwynt canran o 22.3% yn 2015.

Parhau mewn Addysg Amser Llawn

87%
y ganran o flynyddoedd 11, 12 a 13 oedd yn y categori hwn
Blwyddyn 11 87.9% Blwyddyn 12 91.4% Blwyddyn 13 79.6%
 • Y dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd ymhlith disgyblion ym mhob un o'r tri grŵp Blwyddyn oedd parhau mewn addysg amser llawn.
 • Eleni mae cyfran y disgyblion sy'n dewis mynd i addysg amser llawn wedi gostwng 0.3 pwynt canran o gymharu â 2015 (o 87.3% i 87%). Mae'r gostyngiad hwn wedi digwydd yn gyfan gwbl o fewn carfan Blwyddyn 12:

  Blwyddyn 11: yr un fath â 2015 (87.9%)

  Blwyddyn 12: gostyngiad o 0.8 pwynt canran (92.2% i 91.4%)

  Blwyddyn 13: yr un fath â 2015 (79.6%) • Mae canran uwch o ferched na bechgyn ar draws y tair carfan yn dewis parhau mewn addysg amser llawn:
Carfan Bechgyn Merched Gwahaniaeth
Blwyddyn 1186.1%89.8%3.7%
Blwyddyn 1290.2%92.6%2.4%
Blwyddyn 1377.1%81.8%4.7%
6ed Dosbarth 49% Coleg AB 51%
 • Ar gyfer y rhai sy’n parhau mewn addysg amser llawn ar ôl Blwyddyn 11, am y tro cyntaf roedd Addysg Bellach (AB) yn ddewis mwy poblogaidd na'r ysgol, o 2 bwynt canran (51% yn dewis AB o gymharu â 49% yn dewis yr ysgol). Mae hyn yn 3.8 pwynt canran o newid ers 2015 (49.1% yn dewis AB a 50.9% yn dewis yr ysgol)
 • O gymharu â 2015, o’r rhai sy’n aros mewn addysg amser llawn, gwelwyd gostyngiad o 1.9 pwynt canran (o 50.9% i 49%) yn y nifer a aeth i’r chweched dosbarth, ac adlewyrchir hyn gan gynnydd o 1.9 pwynt canran yn y nifer a aeth i Addysg Bellach (o 49.1% i 51%)
1.7%
y cynnydd mewn myfyrwyr Blwyddyn 13 yn mynd i addysg uwch
 • Yn 2016, o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn, roedd y llwybr AB yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith bechgyn (54% yn mynd i AB, o gymharu â 46% yn aros yn yr ysgol) ac i’r gwrthwyneb, roedd aros yn yr ysgol yn fwy poblogaidd ymhlith merched (52.1% yn aros yn yr ysgol, o gymharu â 47.9% yn mynd i AB)
 • Mae’r ganran o cyfanswm carfan Blwyddyn 13 a aeth ymlaen i Addysg Uwch wedi cynyddu o 60.7% yn 2015 i 62.4% yn 2016. Fodd bynnag, mae nifer gwirioneddol yr unigolion yn debyg iawn (7,918 yn 2015 a 7,946 yn 2016), a’r rheswm am hyn yw bod y garfan yn llai yn 2016. Nid yw’n cynnwys unigolion a gymerodd flwyddyn i ffwrdd cyn mynd i Addysg Uwch
 • Fel y gwelwyd yn y blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch o ferched yng ngharfan Blwyddyn 13 fynd ymlaen i Addysg Uwch (AU) ar ôl Blwyddyn 13. Aeth 66.5% o ferched ymlaen i AU, o gymharu â 57.6% o fechgyn
1.6%
y cynnydd mewn bechgyn yn mynd i addysg uwch
1.8%
y cynnydd mewn merched yn mynd i addysg uwch
 • Cynyddodd cyfran y merched yng nghyfanswm carfan Blwyddyn 13 sy'n mynd i Addysg Uwch 1.8 pwynt canran (o 64.7% i 66.5%)
 • Cynyddodd cyfran y bechgyn yng nghyfanswm carfan Blwyddyn 13 sy'n mynd i Addysg Uwch 1.6 pwynt canran (o 56% i 57.6%)
Cynnydd yn
y ganran sy'n cymryd Blwyddyn i Ffwrdd o 1%
i
1.3%
 • Mae canran yr unigolion sy’n ymuno ag Addysg Uwch ac yn cymryd blwyddyn i ffwrdd wedi cynyddu o 1% yn 2015 i 1.3% yn 2016
 • Ym Mlynyddoedd 11 a 13, arhosodd canran uwch o’r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn addysg amser llawn o gymharu â grwpiau gwyn. Fodd bynnag, ym Mlwyddyn 12, arhosodd yr un gyfran o fyfyrwyr gwyn a'r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn addysg amser llawn.
Carfan Gwyn Lleiafrifoedd Ethnig
Blwyddyn 1187.5%92.2%
Blwyddyn 1291.5%91.5%
Blwyddyn 1379.2%83.7%

Ymuno â'r Farchnad Lafur - Llwybrau Gwaith a Hyfforddiant

8.2%
y ganran o flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11 8.2% Blwyddyn 12 4.8% Blwyddyn 13 12.1%
 • Mae canran gyffredinol y rhai sy’n gadael yr ysgol i ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu swydd) wedi gostwng rhyw fymryn, o 8.4% yn 2015 i 8.2% yn 2016. Gostyngodd cyfran y disgyblion o Flwyddyn 12 a Blwyddyn 13 sy'n gadael yr ysgol ac yn ymuno â'r farchnad lafur (o 0.1 a 2.4 pwynt canran yn y drefn honno). Cynyddodd cyfran y disgyblion o Flwyddyn 11 sy'n gadael yr ysgol ac yn ymuno â'r farchnad lafur 0.5 pwynt canran (o 7.7% yn 2015 i 8.2% yn 2016)
 • Roedd canran y bobl ifanc a aeth ymlaen i waith a hyfforddiant a ariennir gan y Llywodraeth (Statws Cyflogedig a Heb Statws Cyflogedig) ar ei huchaf ymhlith y rhai ym Mlwyddyn 11, sef 6.2% (cynnydd o 0.4 pwynt canran ers 2015), ond dim ond 2% o garfan Blwyddyn 12 ac 1.9% o garfan Blwyddyn 13 a ddewisodd un o'r opsiynau hyn (gostyngiad o 0.2 pwynt canran ar gyfer y naill a 0.5 pwynt canran ar gyfer y llall ers 2015)
 • Gwelwyd gostyngiad o 4% canran yng nghyfrannau'r disgyblion ar draws y tair carfan a aeth yn syth i weithio, o gymharu â 2015. Roedd cynnydd bach o 0.1 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 11 (cynnydd i 2%) a Blwyddyn 12 (cynnydd i 2.8%). Y gostyngiad o 1.9 pwynt canran yn nifer y disgyblion Blwyddyn 13 sy'n mynd yn syth i waith sydd i'w gyfrif am y gostyngiad cyffredinol (o 12.1% yn 2015 i 10.2% yn 2016)
 • Roedd ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu waith) yn ddewis mwy poblogaidd ymysg bechgyn o gymharu â merched ar draws y 3 carfan yn 2016
Blwyddyn 11
9.6%
6.8%
Blwyddyn 12
5.5%
4.2%
Blwyddyn 13
13.5%
11.0%

 • Ymunodd canran lawer is o'r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig â’r farchnad lafur (gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle) o gymharu â grwpiau gwyn. Roedd hyn yn arbennig o wir ym Mlynyddoedd 11 ac 13, gyda gwahaniaethau o 5 a 5.8 pwynt canran, yn y drefn honno.

Carfan Gwyn Lleiafrifoedd Ethnig
Blwyddyn 118.7%3.7%
Blwyddyn 124.9%3.5%
Blwyddyn 1312.6%6.8%

Cyfradd ‘Heb Ymateb’

 • Cynyddodd y gyfradd 'Heb Ymateb' 1.1 pwynt canran o gymharu â 2015, i 1.8%. Mae hyn yn cyfrif am y newid yn y fethodoleg ar gyfer arolwg eleni, fel y crybwyllwyd yn y cyflwyniad. Roedd y cynnydd mwyaf yn y gyfradd ‘Heb Ymateb' ar gyfer carfan Blwyddyn 13, a oedd hefyd yn parhau i fod â'r gyfradd 'Heb Ymateb' uchaf:
Cyfradd Heb Ymateb
Blwyddyn 110.8%
Blwyddyn 121.7%
Blwyddyn 134.4%