Prif Ganfyddiadau


Pobl Ifanc Nad Ydynt Mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant (NEET)

Roedd 1.7%
o fyfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  1.6% Blwyddyn 12   1% Blwyddyn 13  2.6%

 • Yn 2017, gwelwyd gostyngiad cyffredinol yng nghanran a nifer y bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET, o gymharu â 2016, ar gyfer cyfanswm carfannau Blynyddoedd 11, 12 a 13. Mae cyfran y bobl ifanc yn y categori NEET wedi gostwng 0.3 phwynt canran (o 2% yn 2016 i 1.7% yn 2017) ac mae 259 yn llai o unigolion yn y categori hwn (o 1,199 yn 2016 i 940 yn 2017).
 • Gwelwyd gostyngiad yn nifer y bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET ym mhob blwyddyn o gymharu â 2016. Roedd gostyngiad o 0.4, 0.2 a 0.5 pwynt canran ar gyfer Blynyddoedd 11, 12 a 13, yn y drefn honno.


‘Roedd canran y disgyblion NEET yng ngharfan Blwyddyn 13 yn parhau i fod yn uchel (2.6%- 309) o unigolion) o gymharu â charfanau Blwyddyn 11 (1.6% - 491 o unigolion) a Blwyddyn 12 (1% - 140 o unigolion)
 • Gwelwyd gostyngiad sylweddol yng nghyfran a nifer yr holl bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET a adawodd yr ysgol (Blynyddoedd 11, 12 ac 13) yn y chwe blynedd rhwng 2012 a 2017. Gostyngodd cyfran y bobl ifanc yn y categori NEET 2.3 pwynt canran dros y cyfnod (o 4% yn 2012 i 1.7% yn 2017)
 • Cododd canran y cleientiaid Blwyddyn 11 nad ydynt mewn Gwaith, Addysg na Hyfforddiant (EET) oherwydd salwch, oherwydd eu bod yn gofalu am eraill neu oherwydd beichiogrwydd 0.1% (o 0.7% yn 2016 i 0.8% yn 2017). Yn yr un categori, arhosodd canran y cleientiaid Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 ar 0.4% ac 1%, yn y drefn honno.
 • Mae canran y merched NEET ym Mlwyddyn 11 nad oeddent yn gallu cael gwaith, addysg na hyfforddiant yn parhau i fod yn sylweddol uwch na bechgyn NEET (50.2% o ferched NEET a 44.9% o fechgyn).
 • Mae’r gwahaniaeth yn fwy byth ar gyfer disgyblion NEET Blwyddyn 12 (46.2% o ferched NEET a 36.4% o fechgyn NEET). Fodd bynnag, ar gyfer disgyblion NEET Blwyddyn 13, mae'r bwlch rhwng y rhywiau wedi'i wyrdroi yn 2017, (36.1% o ferched NEET a 41.5% o fechgyn NEET), fel yr oedd yn 2016. Cynyddodd canran y bechgyn NEET ym Mlwyddyn 13 nad oeddent yn gallu cael gwaith, addysg na hyfforddiant oherwydd salwch neu resymau eraill 4.1 pwynt canran o 37.4% yn 2016.

Parhau mewn Addysg Amser Llawn

87.4%
y ganran o flynyddoedd 11, 12 a 13 oedd yn y categori hwn
Blwyddyn 11 88.2% Blwyddyn 12 92.2% Blwyddyn 13 79.7%
 • Y dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd ymhlith disgyblion ym mhob un o'r tri grŵp Blwyddyn oedd parhau mewn addysg amser llawn.
 • Eleni mae cyfran y disgyblion a ddewisodd fynd i addysg amser llawn wedi cynyddu 0.4 pwynt canran o gymharu â 2016 (o 87% i 87.4%). Bu cynnydd ym mhob carfan:

  Blwyddyn 11: wedi cynyddu o 87.9 yn 2016 i 88.2% yn 2017

  Blwyddyn 12: wedi cynyddu o 91.4% yn 2016 i 92.2% yn 2017

  Blwyddyn 13: wedi cynyddu o 79.6%yn 2016 i 79.7% yn 2017 • Mae canran uwch o ferched na bechgyn ar draws y tair carfan yn dewis parhau mewn addysg amser llawn.
Carfan Bechgyn Merched Gwahaniaeth
Year 1186.5%90.1%3.6%
Year 1290.8%93.4%2.6%
Year 1376.8%82.2%5.4%
Coleg AB 53.5% Chweched dosbarth 46.5%
 • Ar gyfer y rhai sy’n parhau mewn addysg amser llawn ar ôl Blwyddyn 11 yn 2016, roedd Addysg Bellach (AB) yn ddewis mwy poblogaidd na'r chweched dosbarth yn yr ysgol am y tro cyntaf, o 2 bwynt canran (51% yn dewis AB o gymharu â 49% yn dewis yr ysgol). Mae hyn wedi parhau yn 2017 gyda chyfran hyd yn oed yn fwy o'r rhai sy'n parhau mewn addysg amser llawn yn dewis AB (53.5% yn dewis AB o'i gymharu â 46.5% yn dewis blwyddyn 12 mewn ysgolion, gwahaniaeth o 7%).

 • O gymharu â 2016, o’r rhai sy’n aros mewn addysg amser llawn, lleihaodd y nifer a aeth i’r chweched dosbarth 2.5 pwynt canran (o 49% i 46.5%). Caiff hyn ei adlewyrchu gan gynnydd o 2.5 pwynt canran yn y rhai a aeth i AB (51% i 53.5%).

68.1%

o ferched yn mynd i AU
Cynnydd o 1.6% ers 2016
 • Yn 2017, o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn, roedd y llwybr AB yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith bechgyn (56.5% yn mynd i AB, o gymharu â 43.5% yn aros yn yr ysgol). Yn 2016, roedd aros yn yr ysgol yn fwy poblogaidd ymhlith merched (52.1% yn aros yn yr ysgol, o gymharu â 47.9% yn mynd i AB) ond yn 2017 mae hyn wedi newid i 49.6% yn aros yn yr ysgol, o gymharu â 50.4% yn mynd i AB.
 • Mae’r ganran o garfan disgyblion Blwyddyn 13 a aeth ymlaen i Addysg Uwch wedi cynyddu o 62.4% yn 2016 i 63.4% yn 2017. Fodd bynnag, mae nifer gwirioneddol yr unigolion yn llai (7,946 yn 2016 a 7,440 yn 2017), ac roedd hyn i'w briodol i'r garfan lai yn 2017. Nid yw hyn yn cynnwys unigolion a gymerodd flwyddyn i ffwrdd cyn mynd i Addysg Uwch (58 o unigolion yn 2017).
 • Fel y gwelwyd yn y blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch o ferched yng ngharfan Blwyddyn 13 fynd ymlaen i Addysg Uwch ar ôl Blwyddyn 13. Aeth 68.1% o ferched ymlaen i AU, o gymharu â 58.1% o fechgyn.


58.1%

o fechgyn yn
mynd i AU Cynnydd o
0.5% ers
2016
 • Mae cyfran y merched yng ngharfan Blwyddyn 13 sy'n mynd i Addysg Uwch wedi cynyddu 1.6 pwynt canran o gymharu â 2016 (o 66.5% i 68.1%)
 • Mae cyfran y bechgyn yng ngharfan Blwyddyn 13 sy'n mynd i Addysg Uwch wedi cynyddu 0.5 pwynt canran o gymharu â 2016 (o 57.6% i 58.1%).
 • Gostyngiad yn y ganran sy'n cymryd Blwyddyn i Ffwrdd o (0.6% yn 2017 o'i gymharu ag 1.3% yn 2016).
 • Ym Mlynyddoedd 11, 12 ac 13, arhosodd canran uwch o’r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn addysg amser llawn o gymharu â grwpiau gwyn.
Carfan Gwyn Lleiafrifoedd ethnig
Blwyddyn 1188%92.4%
Blwyddyn 1292%93.5%
Blwyddyn 1379.4%84.5%

Ymuno â'r Farchnad Lafur - Llwybrau Gwaith a Hyfforddiant

Roedd 8.6%
o fyfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  8.7% Blwyddyn 12  4.6% Blwyddyn 13 13.2%
 • Mae canran gyffredinol y rhai sy’n gadael yr ysgol i ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu waith) wedi cynyddu rhyw fymryn, o 8.2% yn 2016 i 8.6% yn 2017. Cynyddodd cyfran y disgyblion o Flwyddyn 12 a Blwyddyn 13 sy'n gadael yr ysgol ac yn ymuno â'r farchnad lafur (o 0.5 ac 1.1 pwynt canran yn y drefn honno). Gostyngodd cyfran y disgyblion o Flwyddyn 12 sy'n gadael yr ysgol ac yn ymuno â'r farchnad lafur 0.2 pwynt canran (o 4.8% yn 2016 i 4.6% yn 2017)
 • Roedd canran y bobl ifanc a aeth ymlaen i waith a hyfforddiant a ariennir gan y Llywodraeth (statws Cyflogedig ac Anghyflogedig) ar ei huchaf ymhlith y rhai ym Mlwyddyn 11, sef 6.4% (cynnydd o 0.2 pwynt canran o gymharu â 2016), ond dim ond 1.8% o garfan Blwyddyn 12 a 2.4% o garfan Blwyddyn 13 a ddewisodd un o'r opsiynau hyn (gostyngiad o 0.2 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 12 a chynnydd o 0.5 pwynt canran ar gyfer Blwyddyn 13 ers 2016).
 • Gwelwyd cynnydd o 0.2 pwynt canran yng nghyfran y disgyblion ar draws y tair carfan a aeth yn syth i weithio, o gymharu â 2016. Roedd cynnydd bach o 0.3 phwynt canran ar gyfer Blwyddyn 11 (cynnydd i 2.3%). Nid oedd y gyfradd ar gyfer Blwyddyn 12 wedi newid, sef 2.8%. Gwelwyd cynnydd o 0.6 pwynt canran ym Mlwyddyn 13 (o 10.2% yn 2016 i 10.8% yn 2017).
 • Roedd ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) yn ddewis mwy poblogaidd ymysg bechgyn o gymharu â merched ar draws y 3 carfan yn 2017
Blwyddyn 11
10.4%
6.8%
Blwyddyn 12
5.5%
3.8%
Blwyddyn 13
15.1%
11.5%

 • Ymunodd canran lawer is o'r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig â’r farchnad lafur (gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle) o gymharu â grwpiau gwyn. Roedd hyn yn arbennig o wir ym Mlynyddoedd 11 ac 13, gyda gwahaniaethau o 5 a 6.9 pwynt canran, yn y drefn honno

Carfan Gwyn Lleiafrifoedd ethnig
Blwyddyn 119%4%
Blwyddyn 124.9%2.5%
Blwyddyn 1313.5%6.6%

Cyfradd Dim Ymateb

 • Gostyngodd y gyfradd 'Dim Ymateb' 0.3 pwynt canran o gymharu â 2016, i 1.5%. Roedd y gostyngiad mwyaf yn y gyfradd 'Dim Ymateb' ar gyfer carfan Blwyddyn 13, sef (0.7) pwynt canran, ond y grŵp hwn oedd â'r gyfradd 'Dim Ymateb' uchaf o hyd:
Cyfradd Dim Ymateb
Blwyddyn 110.5%
Blwyddyn 121.6%
Blwyddyn 133.7%