Prif Ganfyddiadau - Arolwg 2018


Pobl Ifanc Nad Ydynt Mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant (NEET)

Roedd 1.6%
o fyfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn.
Blwyddyn 11  1.6% Blwyddyn 12  0.7% Blwyddyn 13  2.5%

 • Yn 2018, roedd 875 o bobl ifanc a oedd yn gadael yr ysgol (Blynyddoedd 11, 12 a 13) yng Nghymru yn NEET, sef 1.6% o’r holl garfan.
 • Fel y blynyddoedd blaenorol, mae canran uwch o bobl ifanc NEET yng ngharfan Blwyddyn 13 (2.5% (279) unigolyn) o gymharu â charfannau Blwyddyn 11 (1.6% - 465 unigolyn) a Blwyddyn 12 (0.7% - 90 unigolyn).


 • Mae canran y cleientiaid Blwyddyn 11 nad ydynt mewn Gwaith, Addysg na Hyfforddiant (EET) oherwydd salwch, oherwydd eu bod yn gofalu am eraill, neu oherwydd beichiogrwydd yn 0.9%. Yn yr un categori, roedd canran y cleientiaid Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 yn 0.3% a 0.6%, yn y drefn honno.
 • Mae canran y merched NEET ym Mlwyddyn 11 nad oeddent yn gallu cael gwaith, addysg na hyfforddiant yn parhau i fod yn uwch na bechgyn NEET (64.1% o ferched NEET a 49.8% o fechgyn NEET).

Parhau mewn Addysg Amser Llawn

Roedd 84.8%
o Flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  86.4% Blwyddyn 12  91.1% Blwyddyn 13  73.2%
 • Y dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd ymhlith disgyblion ym mhob un o’r tri grŵp Blwyddyn oedd parhau mewn addysg amser llawn.


 • Dewisodd canran uwch o ferched i barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn.
Carfan Bechgyn Merched Gwahaniaeth
Blwyddyn 11 84.3% 88.6% 4.3%
Blwyddyn 12 89.5% 92.5% 3%
Blwyddyn 13 71.1% 74.9% 3.8%
Coleg AB 53.5% Chweched dosbarth 46.7%
 • O ran y rhai sy’n parhau mewn addysg amser llawn ar ôl Blwyddyn 11, roedd Addysg Bellach (AB) yn ddewis mwy poblogaidd na chweched dosbarth ysgolion, a hynny o 6.6%. (Mae’n bwysig cofio nad oedd yn bosibl sefydlu trefniadau rhannu data gyda Sefydliadau AB mewn rhai rhannau o’r wlad, felly mae data sy’n ymwneud â myfyrwyr AB fwyaf tebygol o fod wedi’u cynnwys yng nghategori'r sawl na wnaeth ymateb gan nifer o awdurdodau lleol).
 • Yn 2018, o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn, roedd y llwybr AB yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith bechgyn (56.9% yn mynd i AB, o gymharu â 43.1% yn aros yn yr ysgol). Yn 2018, cofnodwyd bod mwy o ferched yn dychwelyd i chweched dosbarth ysgolion (50.4%) o gymharu ag AB (49.6%), ond mae’n bwysig cofio na dderbyniwyd data oddi wrth yr holl Sefydliadau AB yn 2018.
 • Ym Mlynyddoedd 11 a 13, arhosodd canran uwch o’r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn addysg amser llawn o gymharu â grwpiau gwyn. Nid oedd hyn yn wir yn achos Blwyddyn 12.
Carfan Gwyn Lleiafrifoedd Ethnig
Blwyddyn 1186%91.5%
Blwyddyn 1291.3%89.1%
Blwyddyn 1372.5%80.8%

Ymuno â’r Farchnad Lafur – Llwybrau Gwaith a Hyfforddiant

Roedd 7.8%
o Flynyddoedd 11, 12 a 13 yn y categori hwn
Blwyddyn 11  7.8% Blwyddyn 12  4.1% Blwyddyn 13  12.1%
 • Roedd canran y bobl ifanc a aeth i waith a hyfforddiant gyda nawdd y Llywodraeth (statws Cyflogedig ac Anghyflogedig) ar ei huchaf ymhlith y rhai ym Mlwyddyn 13, sef 12.1% (n.1339), ond dim ond 7.8% (n.2314) o garfan Blwyddyn 11 a 4.1% (n.531) o garfan Blwyddyn 12 a ddewisodd un o’r opsiynau hyn.
 • Roedd canrannau’r bobl ifanc a aeth yn syth i weithio yn 2.3% ar gyfer Blwyddyn 11, 2.6% ar gyfer Blwyddyn 12, a 9.7% ar gyfer Blwyddyn 13.
 • Roedd ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) yn ddewis mwy poblogaidd ymysg bechgyn o gymharu â merched ar draws y 3 carfan yn 2018.

Blwyddyn 11
9.5%
6.0%
Blwyddyn 12
5.0%
3.3%
Blwyddyn 13
13.5%
11.0%

 • O’r rhai mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig, roedd y ganran a ymunodd â’r farchnad lafur (gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle) yn llai o lawer o gymharu â grwpiau gwyn. Roedd hyn yn arbennig o wir ym Mlynyddoedd 11 ac 13, gyda gwahaniaethau o 5 a 6.9 pwynt canran, yn y drefn honno.

Carfan Gwyn Lleiafrifoedd Ethnig:
Blwyddyn 118.1%3.8%
Blwyddyn 124.3%2.5%
Blwyddyn 1312.7%5.9%

Cyfradd Dim Ymateb

 • Cododd y gyfradd ‘Dim Ymateb’ i 5.2%, cynnydd o 3.7% pwynt canran o gymharu â 2017. Roedd y cynnydd mwyaf yn y gyfradd ’Dim Ymateb’ o fewn carfan Blwyddyn 13, sef 7.9 pwynt canran (n.436 yn 2017 o gymharu â n.1275 yn 2018). Y grŵp hwn oedd â’r gyfradd ‘Dim Ymateb’ uchaf o hyd:
Cyfradd Dim Ymateb
Blwyddyn 113.5%
Blwyddyn 123.7%
Blwyddyn 1311.6%

Y rheswm am y cynnydd yn y gyfradd ‘Dim Ymateb’ yw’r ffaith nad oedd yn bosibl cytuno ar drefniadau rhannu data gyda’r holl sefydliadau AB ledled y wlad cyn cwblhau’r arolwg. Ceir cyfeiriad manylach at hyn yn y Cyflwyniad.