Blwyddyn 11 - Ethnigrwydd


Roedd grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn cynrychioli 4.9% o’r garfan.

Fodd bynnag, efallai fod y data a’r dadansoddiad ethnig braidd yn gamarweiniol o gofio nad oedd unrhyw wybodaeth am ethnigrwydd ar gyfer 8.4% o garfan Blwyddyn 11.

Mae’r gyfran a oedd heb ymateb/wedi gadael yr ardal yn uwch ar gyfer y rhai o grwpiau lleiafrifoedd ethnig sydd wedi gadael yr ysgol (2.5% ar gyfer grwpiau lleiafrifoedd ethnig o gymharu ag 1.5% ar gyfer grwpiau o gefndir gwyn).

O'r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn, sef 92.2% (o gymharu ag 87.5% o’r rhai o gefndir gwyn)
  • Y llwybrau lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) a hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc (statws cyflogedig) gyda 0.3% (5 o unigolion) yn dewis pob un o'r opsiynau hyn
  • Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r categorïau marchnad lafur priodol (8.7%) o gymharu â’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig (3.7%)
  • Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndir gwyn (2% neu 551 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (1.3% neu 25 o unigolion).

Hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 23638 87.5 1717 92.2 2356 88.7 27711 87.9
Parhau mewn addysg ran amser (llai na 16 awr) 69 0.3 5 0.3 9 0.3 83 0.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 1385 5.1 48 2.6 111 4.2 1544 4.9
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 363 1.3 5 0.3 33 1.2 401 1.3
Cyflogedig - arall 588 2.2 16 0.9 42 1.6 646 2.0
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 551 2.0 25 1.3 43 1.6 619 2.0
Heb ymateb i’r arolwg 223 0.8 13 0.7 28 1.1 264 0.8
Wedi gadael yr ardal 187 0.7 34 1.8 35 1.3 256 0.8
Cyfanswm ethnig y garfan 27004 100.0 1863 100.0 2657 100.0 31524 100.0
% o’r garfan gyfan 85.7 5.9 8.4 100.0