Blwyddyn 11 – Ethnigrwydd


Roedd grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn cynrychioli 6% o’r garfan.

Fodd bynnag, efallai fod y data a’r dadansoddiad ethnig braidd yn gamarweiniol gan nad oedd unrhyw wybodaeth am ethnigrwydd ar gyfer 4% o garfan Blwyddyn 11.

O'r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd a oedd yn dod o gefndir lleiafrifoedd ethnig:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 92.4% (o gymharu ag 88% o’r rhai o gefndir gwyn)
  • Y llwybrau lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai) a hyfforddiant yn y gweithle i bobl ifanc (statws cyflogedig) gyda 0.3% (5 o unigolion) yn dewis pob un o'r opsiynau hyn
  • Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r amrywiol gategorïau marchnad lafur (9%) o gymharu â’r rhai o leiafrifoedd ethnig (4%)
  • Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndiroedd gwyn (1.6% neu 456 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (0.8% neu 14 o unigolion)

Hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn (schools and colleges) 24408 88 1703 92.4 1078 87.9 27189 88.2
Parhau mewn addysg ran amser (llai na 16 awr) 67 0.2 5.0 0.3 3.0 0.2 75 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 1340 4.8 55 3.0 48 3.9 1443 4.7
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 496 1.8 5.0 0.3 30 2.4 531 1.7
Cyflogedig - arall 663 2.4 13 0.7 20 1.6 696 2.3
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 456 1.6 14 0.8 21 1.7 491 1.6
Heb ymateb i’r arolwg 149 0.5 8.0 0.4 12 1.0 169 0.5
Wedi gadael yr ardal 163 0.6 40 2.2 14 1.1 217 0.7
Cyfanswm ethnig y garfan 27742 100.0 1843 100.0 1226 100.0 30811 100.0
% o’r garfan gyfan 90.0 6.0 4.0 100.0