Blwyddyn 11 - Ethnigrwydd


Grwpiau o leiafrifoedd ethnig oedd 4.9% o’r garfan.

Fodd bynnag, efallai fod y data a’r dadansoddiad ethnig ychydig yn gamarweiniol o gofio na roddodd 13.1% o garfan Blwyddyn 11 wybodaeth am ethnigrwydd.

Mae’r gyfran a oedd heb ymateb/wedi gadael yr ardal fwy na dwywaith yn uwch ar gyfer y rhai sydd wedi gadael o grwpiau lleiafrifoedd ethnig (2.8% ar gyfer grwpiau lleiafrifoedd ethnig o gymharu â 1.1% ar gyfer grwpiau o gefndir gwyn).

O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd o gefndir lleiafrifoedd ethnig:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrif ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 90.9% (o gymharu ag 87.3% o’r rhai o gefndir gwyn)
  • Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp ethnig oedd parhau mewn addysg ran amser (llai nag 16 awr yr wythnos) gyda 0.1% o unigolion yn dewis hyn
  • Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r categorïau marchnad lafur amrywiol (8.2%) o gymharu â’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig (3.7%)
  • Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndir gwyn (2.9% neu 773 o unigolion) o gymharu ag unigolion o gefndir lleiafrifoedd ethnig (2.4% neu 38 o unigolion)

Cyrchfannau Blwyddyn 11 yn ôl tarddiad ethnig Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 23433 87.3 1457 90.9 3886 90.3 28776 87.9
Parhau mewn addysg ran amser (llai na 16 awr) 106 0.4 2 0.1 27 0.6 135 0.4
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 1241 4.6 34 2.1 137 3.2 1412 4.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 442 1.6 6 0.4 40 0.9 488 1.5
Cyflogedig - arall 544 2.0 20 1.2 60 1.4 624 1.9
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 773 2.9 38 2.4 100 2.3 911 2.8
Heb ymateb i’r arolwg 119 0.4 16 1.0 20 0.5 155 0.5
Wedi gadael yr ardal 178 0.7 29 1.8 34 0.8 241 0.7
Cyfanswm ethnig y garfan 26836 100.0 1602 100.0 4304 100.0 32742 100.0
% o’r garfan gyfan 82.0 4.9 13.1 100.0