Blwyddyn 11 - Crynodeb


Mae’r ffigyrau hyn ar gyfer myfyrwyr 15 neu 16 oed oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod y flwyddyn academaidd 2014-15. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2015, yn cwmpasu 32,742 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2015. Roedd hyn 1192 yn llai o fyfyrwyr na charfan 2014.

 • Roedd 51.2% (16,752 o unigolion) yn fechgyn a 48.8% (15,990 o unigolion) yn ferched
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.1% (30,811 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran amser (llai nag 16 awr yr wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 93.2% o fechgyn a 95% o ferched
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 87.9 % (28,776 o unigolion) mewn addysg amser llawn
 • Dewisodd 50.9% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (14,640 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 49.1% mewn coleg addysg bellach (14,136 o unigolion)
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (5.1 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched (5.1 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
 • Ymunodd 7.7% o’r garfan (2,524 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gyflogaeth neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 3.7 pwynt canran (9.5% o fechgyn o gymharu â 5.8% o ferched)
 • Dewisodd 4.3% (1,412 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
 • Dewisodd 1.5% o’r garfan (488 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (2.3%) na merched (0.7%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 1.6 pwynt canran)
 • Dewisodd 1.9% (624 o unigolion) gyflogaeth heb ei ariannu gan y Llywodraeth. Dewisodd 1.6 pwynt canran yn fwy o fechgyn na merched y llwybr hwn
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.8% o’r garfan (911 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET), sef gostyngiad o 0.3 pwynt canran ers 2014. Bechgyn oedd 52.9% o’r cyfanswm (482 o unigolion) o gymharu â 47.1% o ferched (429 o unigolion) sy’n wahaniaeth o 6 pwynt canran rhwng y bechgyn a’r merched
 • Roedd 72.3% o’r rhai nad oeddent mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) ar gael am addysg, gwaith neu hyfforddiant (659 o unigolion)
 • Roedd cryn dipyn mwy o fechgyn y gwyddys eu bod yn NEET ar gael am addysg, gwaith neu hyfforddiant o gymharu â merched (12.5 pwynt canran yn fwy)
 • Nid oedd 27.2% o’r rhai nad oeddent mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (252 o unigolion) yn gallu mynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd etc. Roedd llawer mwy o ferched na bechgyn yn y categori hwn (34.3% o ferched o gymharu â 21.8% o fechgyn)
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 0.5% o’r garfan (155 o unigolion)
 • Roedd 0.7% (241 o unigolion), wedi gadael eu hardal leol. Mae hyn fymryn yn uwch na’r nifer yn 2014, sef 217 o unigolion.