Blwyddyn 11 - Crynodeb


Ffigurau ar gyfer myfyrwyr 15 neu 16 oed oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16, yw’r rhain. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2016, yn cwmpasu 31,524 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2016, sef 1,218 yn llai o fyfyrwyr na charfan 2015.

 • Roedd 51.3% (16,165 o unigolion) yn fechgyn a 48.7% (15,359 o unigolion) yn ferched
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.3% (29,739 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 93.4% o fechgyn a 95.3% o ferched
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 87.9 % (27,711 o unigolion) mewn addysg amser llawn
 • Dewisodd 49% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (13,586 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 51% mewn coleg addysg bellach (14,125 o unigolion)
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (6.1 o bwyntiau carnan yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn coleg addysg bellach
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched (6.1 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
 • Ymunodd 8.2% o’r garfan (2,591 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy waith neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 2.8 pwynt canran (9.6% o fechgyn o gymharu â 6.8% o ferched)
 • Dewisodd 4.9% (1,544 o unigolion) hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig
 • Dewisodd 1.3% o’r garfan (401 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (1.7%) na merched (0.8%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 0.9 pwynt canran)
 • Dewisodd 2% (646 o unigolion) swydd heb ei hariannu gan y Llywodraeth. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn; gwahaniaeth o 1.2 pwynt canran
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2% o’r garfan (619 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET), sef gostyngiad o 0.8 pwynt canran ers 2015. Bechgyn oedd 57.5% o’r cyfanswm (356 o unigolion) o gymharu â 42.5% o ferched (263 o unigolion). Mae hyn yn wahaniaeth o 15 pwynt canran rhwng bechgyn a merched
 • Llwyddodd 63.2% (391 o unigolion) o’r rhai y gwyddys eu bod yn NEET i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant
 • Llwyddodd cryn dipyn yn fwy o fechgyn , y gwyddys eu bod yn NEET, i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant o gymharu â merched (13.3 pwynt canran yn fwy)
 • Ni lwyddodd 36.8% (228 o unigolion) y gwyddys nad oeddent yn NEET i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill. Roedd llawer mwy o ferched na bechgyn yn y categori hwn (44.5% o gymharu â 31.2%)
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 0.8% o’r garfan (264 o unigolion)
 • Roedd 0.8% (256 o unigolion), wedi gadael eu hardal leol. Mae hyn fymryn yn uwch na’r nifer yn 2015, sef 241 o unigolion.