Blwyddyn 11 - Crynodeb


Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2019, yn cwmpasu 30,518 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2019.

 • Roedd 51.1% (15,593 o unigolion) yn fechgyn a 48.8% (14,905 o unigolion) yn ferched. Dewisodd 20 disgybl (0.07%) ddisgrifio eu hunain fel ‘Arall’.
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.1% (28,708 o unigolion), i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai bob wythnos), neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 92.9% o fechgyn, 95.3% o ferched a 85.0% o ddisgyblion yn y categori Arall.
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 88.2 % (26,925 o unigolion) mewn addysg amser llawn.
 • Roedd 55.0% yn parhau mewn coleg addysg bellach (14,808 o unigolion) ac roedd 45.0% o’r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn (12,117 o unigolion) yn parhau â’u haddysg yn yr ysgol.
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (5.5 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach.
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched aros yn yr ysgol (5.5 pwynt canran yn fwy na bechgyn).
 • Ymunodd 8.1% o’r garfan (2,478 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 3.5 pwynt canran (9.8% o fechgyn o gymharu â 6.3% o ferched).
 • Dewisodd 3.8% (1,145 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig
 • Dewisodd 1.9% o’r garfan (585 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (2.8%) na merched (1%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 1.8 pwynt canran).
 • Dewisodd 2.5% (748 o unigolion) waith heb gymorth ariannol gan y Llywodraeth. Roedd cyfran uwch o fechgyn na merched yn y categori hwn; gwahaniaeth o 1.4 pwynt canran.
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1.8% o’r garfan (537 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Y ffigur ar gyfer bechgyn oedd 2.0% (319 o unigolion) ac ar gyfer merched roedd yn 1.4% (216 o unigolion).
 • Roedd 46.0% (247 o unigolion) o’r rhai y mae’n hysbys nad oeddent yn NEET yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (yn hytrach na’r 290 (54.0%) unigolyn nad oedd yn gallu mynd i mewn i EET oherwydd salwch, beichiogrwydd, ac ati.).
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.1% o’r garfan (350 o unigolion).
 • Roedd 0.6% (175 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol.