Blwyddyn 11 - Crynodeb


Mae’r ffigurau hyn ar gyfer myfyrwyr 15 neu 16 oed oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod y flwyddyn academaidd 2016-17. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2017, yn cwmpasu 30,811 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2017, Mae hyn yn 713 o fyfyrwyr yn llai na charfan 2016.

 • Roedd 51.3% (15,788 o unigolion) yn fechgyn a 48.7% (15,016 o unigolion) yn ferched. Dewisodd 7 disgybl (0.02%) ddisgrifio eu hunain fel 'Arall'.
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.9% (29,238 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 94.1% o fechgyn, 95.7% o ferched a 100% o ddisgyblion yn y categori Arall.
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 88.2% (27189 o unigolion) mewn addysg amser llawn.
 • Dewisodd 46.5% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (12,649 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 53.5% mewn coleg addysg bellach (14,540 o unigolion)
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (6.1 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach.
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched (6.1 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol.
 • Ymunodd 8.7% o’r garfan (2,670 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 3.6 pwynt canran (10.4% o fechgyn o gymharu â 6.8% o ferched)
 • Dewisodd 4.7% (1443 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig
 • Dewisodd 1.7% o’r garfan (531 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (2.4%) na merched (1%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 1.4 pwynt canran)
 • Dewisodd 2.3% (696 o unigolion) gyflogaeth heb ei hariannu gan y Llywodraeth. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn; gwahaniaeth o 1.5 pwynt canran
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1.6% o’r garfan (491 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET), sef gostyngiad o 0.4 pwynt canran ers 2016. Roedd dynion yn cyfrif am 48% o'r cyfanswm (236 o unigolion) o'i gymharu â menywod, sef 52% (255 o unigolion). Mae hyn yn cynrychioli gwahaniaeth o 4 pwynt canran rhwng bechgyn a merched.
 • Llwyddodd 52.3% (257 o unigolion) o’r rhai y gwyddys nad oeddent yn NEET i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant.
 • Llwyddodd cryn dipyn yn fwy o fechgyn , y gwyddys eu bod yn y categori NEET i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant o gymharu â merched, ond roedd y gwahaniaeth yn fach (3 unigolyn, sef gwahaniaeth o 5.3 pwynt canran).
 • Ni lwyddodd (47.7%) (234 o unigolion) y gwyddys nad oeddent yn NEET i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill. Roedd llawer mwy o ferched na bechgyn yn y categori hwn (50.2% o gymharu â 44.9%)
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 0.5% o’r garfan (169 o unigolion)
 • Roedd 0.7% (217 o unigolion), wedi gadael eu hardal leol. Mae hyn yn is na’r nifer yn 2016, sef 256 o unigolion