Blwyddyn 11 - Tueddiadau


  • Addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod pum mlynedd. Cafwyd cynnydd pwynt canran o 0.4 yn 2015, o gymharu â 2014 (y naill yn 87.9% a’r llall yn 87.5%)
  • Yn 2015, fel y gwelwyd yn ystod y blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch (3.9 pwynt canran) o ferched (89.9%) barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (86%). Mae niferoedd blwyddyn 11 sy’n dewis parhau mewn addysg amser llawn wedi cynyddu 2.8 pwynt canran dros y pum mlynedd diwethaf (85.1% yn 2011 o gymharu â 87.9% yn 2015)
  • Mae cyfran y bechgyn sy’n ymuno â’r farchnad lafur, naill ai drwy hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth, yn parhau i fod yn uwch na chyfran y merched dros y cyfnod pum mlynedd
  • Mae canran y rhai a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig yn 2015 (1.5%) rywfaint yn uwch na 2014 (1.3%) gan barhau i godi ers 2013 (1.1%)
  • Mae canran y rhai sy’n ymuno â hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig wedi gostwng i’w lefel isaf mewn pum mlynedd sef 4.3% o gymharu â’i lefel uchaf, sef 5.4% yn 2013
  • Yn 2015, roedd canran y garfan y gwyddys ei bod yn NEET (2.8%) wedi gostwng unwaith eto o gymharu â 2014 (3.1%). Dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2015, mae’r ganran wedi gostwng o 4.4% yn 2011 i 2.8% yn 2015; gostyngiad o 1.6 pwynt canran dros gyfnod o bum mlynedd. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu gostyngiad o 1,576 o bobl ifanc NEET yn 2011 o gymharu â 911 yn 2015; gostyngiad o 665 o unigolion (neu 42.2%) dros y cyfnod
  • Mae’n hysbys bod cyfran y bechgyn yn y categori NEET wedi bod yn gyson uwch na’r gyfran o ferched dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2015. Cafwyd rhwng 0.5 ac 1 pwynt canran yn fwy o fechgyn NEET yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag yn 2015 mae’r bwlch wedi lleihau i ddim ond 0.2 pwynt canran. Dros y cyfnod pum mlynedd cafwyd mwy o ostyngiad yn y gyfran NEET ymysg bechgyn, gyda gostyngiad o 1.8 pwynt canran ar gyfer bechgyn a gostyngiad o 1.5 pwynt canran ar gyfer merched
  • Roedd canran y rhai a oedd heb ymateb wedi gostwng 0.1 pwynt canran yn 2015 (0.5%) o gymharu â 2014 (0.6%). Cyfradd heb ymateb 2015 yw’r isaf yn ystod y cyfnod pum mlynedd
  • Roedd cyfran y myfyrwyr a gofnodwyd fel rhai sydd wedi gadael yr ardal wedi gostwng dros y cyfnod pum mlynedd, o’r lefel uchaf, sef 1.6% yn 2012 (545 o unigolion), i’r lefel isaf sef 0.6% yn 2014 (217 o unigolion). Gwelwyd cynnydd bach o 0.1pwynt canran yn y gyfradd yn 2015 i 0.7% (241 o unigolion)

Tueddiadau Cyrchfan Disgyblion Blwyddyn 11, 2011-2015 (Canrannau)


Parhau mewn
addysg
llawn amser
Parhau mewn
addysg rhan
amser
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith –
statws diwaith
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith – statws
mewn gwaith
Mewn gwaith
- arall
Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb
i’r arolwg
Wedi gadael
yr ardal
Cyfanswm yn
y cohort
Bechgyn
2015 86.0 0.4 4.6 2.3 2.7 2.9 0.5 0.7 16752
2014 85.4 0.5 5.0 1.9 2.5 3.5 0.7 0.6 17399
2013 84.2 0.5 5.9 1.6 1.9 4.2 0.8 0.9 18512
2012 82.8 0.6 5.3 2.0 2.2 4.7 0.8 1.7 17981
2011 83.1 0.1 5.6 1.5 2.6 4.7 1.2 1.2 18219
Merched
2015 89.9 0.4 4.0 0.7 1.1 2.7 0.4 0.8 15990
2014 89.7 0.4 4.4 0.6 1.2 2.6 0.5 0.7 16535
2013 88.7 0.4 4.8 0.6 0.9 3.2 0.7 0.7 17422
2012 86.6 0.4 4.9 1.1 1.0 3.7 0.7 1.4 16953
2011 87.3 0.1 4.5 0.8 1.0 4.2 1.0 1.2 17333
Pob Disgybl
2015 87.9 0.4 4.3 1.5 1.9 2.8 0.5 0.7 32742
2014 87.5 0.4 4.7 1.3 1.8 3.1 0.6 0.6 33934
2013 86.4 0.4 5.4 1.1 1.4 3.7 0.8 0.8 35934
2012 84.6 0.5 5.1 1.6 1.6 4.2 0.7 1.6 34934
2011 85.1 0.1 5.1 1.1 1.8 4.4 1.1 1.2 35552