Blwyddyn 11 - Tueddiadau


  • Addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod pum mlynedd. Arhosodd cyfran y garfan a oedd yn mynd i addysg amser llawn yr un fath yn 2016, sef 87.9%
  • Yn 2016, fel y gwelwyd mewn blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch (3.7 pwynt canran) o ferched (89.8%) barhau ag addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (86.1%). Gwelwyd cynnydd o 3.3 pwynt canran yn nifer y bechgyn a merched sy’n dewis parhau mewn addysg amser llawn dros y pum mlynedd diwethaf (84.6% yn 2012 o gymharu ag 87.9% yn 2016)
  • Mae cyfran y bechgyn sy’n ymuno â’r farchnad lafur, naill ai drwy hyfforddiant yn y gweithle neu waith, yn parhau i fod yn uwch na chyfran y merched dros y cyfnod pum mlynedd
  • Mae canran y rhai a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig yn 2016 (1.3%) ychydig yn is nag yn 2015 (1.5%). Dros y pum mlynedd mae hyn yn ostyngiad o 1.6% yn 2012, ond mae'n gynnydd o gymharu â'r pwynt isaf yn cyfnod, sef 1.1% yn 2013
  • Mae canran y rhai sy’n ymuno â hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig wedi gostwng 0.2 pwynt canran dros y pum mlynedd, o 5.1% i 4.9%, fodd bynnag mae ffigur 2016 yn cynrychioli cynnydd dros y ddwy flynedd diwethaf
  • Yn 2016, roedd canran y garfan y gwyddys ei bod yn NEET (2%) wedi gostwng unwaith eto o gymharu â 2015 (2.8%). Dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2016, mae’r ganran wedi gostwng o 4.2% yn 2012 i 2% yn 2016; gostyngiad o 2.2 pwynt canran dros gyfnod o bum mlynedd. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu gostyngiad o 1,471 o bobl ifanc NEET yn 2012 o gymharu â 619 yn 2016; gostyngiad o 852 o unigolion (neu 57.9%) dros y cyfnod
  • Mae’n hysbys bod cyfran y bechgyn yn y categori NEET wedi bod yn gyson uwch na’r gyfran o ferched dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2016. Cafwyd gwahaniaeth o rhwng 0.2 ac 1 pwynt carnan yn fwy o fechgyn NEET yn ystod y cyfnod hwn. Yn 2016 mae'r bwlch wedi cynyddu eto i 0.5 pwynt canran. Dros y cyfnod pum mlynedd cafwyd mwy o ostyngiad yn y gyfran o unigolion NEET ymysg bechgyn, gyda gostyngiad o 2.5 pwynt canran ar gyfer bechgyn a gostyngiad o 2.5 pwynt canran ar gyfer merched
  • Roedd canran y rhai a oedd heb ymateb wedi gostwng 0.3 pwynt canran yn 2016 (0.8%) o gymharu â 2015 (0.5%). Mae’r gyfradd ‘heb ymateb’ ar gyfer 2016 yn gynnydd o 0.1 pwynt canran ar draws y cyfnod pum mlynedd
  • Roedd cyfran y myfyrwyr a gofnodwyd fel rhai sydd wedi gadael yr ardal wedi gostwng dros y cyfnod pum mlynedd, o’r lefel uchaf, sef 1.6% yn 2012 (545 o unigolion), i’r lefel isaf, sef 0.6% yn 2014 (217 o unigolion). Gwelwyd cynnydd bach o 0.1 pwynt canran yn y gyfradd yn 2015 a chynnydd tebyg eto yn 2016 i 0.8% (256 o unigolion).

Tueddiadau Allweddol o ran Hynt Disgyblion Blwyddyn 11, 2012-2016 (Canran)


Parhau mewn
addysg
llawn amser
Parhau mewn
addysg rhan
amser
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith –
statws diwaith
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith – statws
mewn gwaith
Mewn gwaith
- arall
Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb
i’r arolwg
Wedi gadael
yr ardal
Cyfanswm yn
y cohort
Bechgyn
2016 86.1 0.3 5.2 1.7 2.6 2.2 1.0 0.8 16165
2015 86.0 0.4 4.6 2.3 2.7 2.9 0.5 0.7 16752
2014 85.4 0.5 5.0 1.9 2.5 3.5 0.7 0.6 17399
2013 84.2 0.5 5.9 1.6 1.9 4.2 0.8 0.9 18512
2012 82.8 0.6 5.3 2 2.2 4.7 0.8 1.7 17981
Merched
2016 89.8 0.2 4.5 0.8 1.4 1.7 0.7 0.9 15359
2015 89.9 0.4 4.0 0.7 1.1 2.7 0.4 0.8 15990
2014 89.7 0.4 4.4 0.6 1.2 2.6 0.5 0.7 16535
2013 88.7 0.4 4.8 0.6 0.9 3.2 0.7 0.7 17422
2012 86.6 0.4 4.9 1.1 1 3.7 0.7 1.4 16953
Pob Disgybl
2016 87.9 0.3 4.9 1.3 2.0 2.0 0.8 0.8 31524
2015 87.9 0.4 4.3 1.5 1.9 2.8 0.5 0.7 32742
2014 87.5 0.4 4.7 1.3 1.8 3.1 0.6 0.6 33934
2013 86.4 0.4 5.4 1.1 1.4 3.7 0.8 0.8 35934
2012 84.6 0.5 5.1 1.6 1.6 4.2 0.7 1.6 34934