Year 11 – Tueddiadau


  • Addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod chwe blynedd. Cynyddodd cyfran y garfan sy'n mynd i addysg amser llawn yn 2017 i 88.2% (o 87.9% yn 2016).
  • Yn 2017, fel mewn blynyddoedd blaenorol, dewisodd cyfran uwch (3.6 pwynt canran) o ferched (90.1) barhau ag addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (86.5%). Gwelwyd cynnydd o 3.6 pwynt canran yn nifer y bechgyn a merched a ddewisodd barhau mewn addysg amser llawn rhwng 2012 a 2017 (84.6% yn 2012 o gymharu ag 88.2% yn 2017).
  • Mae cyfran y bechgyn sy’n ymuno â’r farchnad lafur, naill ai drwy hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth, yn parhau i fod yn uwch na chyfran y merched dros y cyfnod chwe blynedd.
  • Mae canran y rhai a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig yn 2017 (1.7%) ychydig yn uwch na 2016 (1.3%). Dyma'r ffigur uchaf dros y cyfnod o chwe blynedd o 2012 pan oedd yn 1.6% (gwelwyd yr isafbwynt yn 2013, sef 1.1%).
  • Mae canran y rhai a ymunodd â hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig wedi gostwng 0.4 pwynt canran dros y chwe blynedd, o 5.1% i 4.7%, fodd bynnag mae'n ostyngiad o 0.2% ers 2016.
  • Yn 2017, roedd canran y garfan y gwyddys ei bod yn NEET (1.6%) wedi gostwng unwaith eto o gymharu â 2016 (2%). Dros y cyfnod chwe blynedd hyd 2017, mae’r ganran wedi gostwng o 4.2% yn 2012 i 1.6% yn 2017; gostyngiad o 2.6 pwynt canran dros y cyfnod chwe blynedd. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu gostyngiad o 1,471 o bobl ifanc NEET yn 2012 o gymharu â 491 yn (2017); gostyngiad o 980 o unigolion (neu 66.6%) dros y cyfnod
  • Am y tro cyntaf yn ystod y cyfnod chwe blynedd o 2012, gwyddys bod cyfran uwch o fenywod na dynion yn NEET yn arolwg 2017, sef 1.7% o ferched (255 o unigolion) o'i gymharu ag 1.5% o ddynion (236 o unigolion). Dros y cyfnod chwe blynedd cafwyd mwy o ostyngiad yng nghyfran yr unigolion NEET ymysg bechgyn, gyda gostyngiad o 3.2 pwynt canran ar gyfer bechgyn a gostyngiad o 2 pwynt canran ar gyfer merched.
  • Roedd canran y rhai na wnaethant ymateb wedi gostwng 0.3 pwynt canran yn 2017 (0.5%) o gymharu â 2016 (0.8%). Mae hyn yr un fath â ffigur 2015. Mae'r gyfradd na wnaeth ymateb yn 2017 0.2 pwynt canran yn is ar draws y chwe blynedd.
  • Roedd cyfran y myfyrwyr a gofnodwyd fel rhai sydd wedi gadael yr ardal wedi gostwng dros y cyfnod chwe blynedd, o’r lefel uchaf, sef 1.6% yn 2012 (545 o unigolion), i’r lefel isaf sef 0.6% yn 2014 (217 o unigolion). Ar gyfer 2017 mae'n 0.7% (217 o unigolion).

Tueddiadau Allweddol o ran Hynt Disgyblion Blwyddyn 11 2012-2017 (Canran)


Parhau mewn
addysg
llawn amser
Parhau mewn
addysg rhan
amser
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith –
statws diwaith
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith – statws
mewn gwaith
Mewn gwaith
- arall
Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb
i’r arolwg
Wedi gadael
yr ardal
Cyfanswm yn
y cohort
Bechgyn
2017 86.5 0.2 5.0 2.4 3.0 1.5 0.7 0.8 15788
2016 86.1 0.3 5.2 1.7 2.6 2.2 1.0 0.8 16165
2015 86.0 0.4 4.6 2.3 2.7 2.9 0.5 0.7 16752
2014 85.4 0.5 5.0 1.9 2.5 3.5 0.7 0.6 17399
2013 84.2 0.5 5.9 1.6 1.9 4.2 0.8 0.9 18512
2012 82.8 0.6 5.3 2.0 2.2 4.7 0.8 1.7 17981
Merched
2017 90.1 0.3 4.3 1.0 1.5 1.7 0.4 0.6 15016
2016 89.8 0.2 4.5 0.8 1.4 1.7 0.7 0.9 15359
2015 89.9 0.4 4.0 0.7 1.1 2.7 0.4 0.8 15990
2014 89.7 0.4 4.4 0.6 1.2 2.6 0.5 0.7 16535
2013 88.7 0.4 4.8 0.6 0.9 3.2 0.7 0.7 17422
2012 86.6 0.4 4.9 1.1 1.0 3.7 0.7 1.4 16953
Pob Disgybl
2017 88.2 0.2 4.7 1.7 2.3 1.6 0.5 0.7 30811
2016 87.9 0.3 4.9 1.3 2.0 2.0 0.8 0.8 31524
2015 87.9 0.4 4.3 1.5 1.9 2.8 0.5 0.7 32742
2014 87.5 0.4 4.7 1.3 1.8 3.1 0.6 0.6 33934
2013 86.4 0.4 5.4 1.1 1.4 3.7 0.8 0.8 35934
2012 84.6 0.5 5.1 1.6 1.6 4.2 0.7 1.6 34934