Blwyddyn 12 – Ethnigrwydd


Roedd grwpiau o leiafrifoedd ethnig yn cynrychioli 7.8% o’r garfan.

O'r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn, sef 93.5%. Mae hyn yn uwch na'r gyfran ar gyfer y rhai o gefndir gwyn (92%).
  • Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai), sef 0.1%. Y llwybr hwn oedd y dewis lleiaf poblogaidd ymysg y rhai o gefndir gwyn hefyd (0.1%)
  • Roedd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 2 bwynt canran) yn y categori cyflogedig, sef 3% o gefndir gwyn o gymharu ag 1% o leiafrifoedd ethnig.
  • Mae’r ffigur NEET ar gyfer y rhai o gefndiroedd gwyn a lleiafrifoedd ethnig yn debyg (0.9% ac 1% yn y drefn honno).

Hynt disgyblion Blwyddyn 12 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn (ysgolion a cholegau) 10542 92.0 1016 93.5 1213 92.5 12771 92.2
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 13 0.1 1.0 0.1 1 0.1 15 0.1
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 119 1.0 14 1.3 9 0.7 142 1.0
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 102 0.9 2.0 0.2 11 0.8 115 0.8
Mewn gwaith - arall 346 3.0 11 1.0 26 2.0 383 2.8
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 112 1.0 10 0.9 18 1.4 140 1.0
Heb ymateb i'r arolwg 168 1.5 27 2.5 25 1.9 220 1.6
LWedi gadael yr ardal 57 0.5 6.0 0.6 8 0.6 71 0.5
Cyfanswm yn y cohort 11459 100.0 1087 100.0 1311 100.0 13857 100.0
% o'r holl gohort 82.7 7.8 9.5 100.0