Blwyddyn 12 - Ethnigrwydd


Grwpiau o leiafrifoedd ethnig oedd 6.9% o’r garfan.

O'r rhai a ddarparodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 91.5%. Mae hyn yr un gyfran â’r rhai o gefndir gwyn
  • Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos), sef 0.2%. Yr un llwybr oedd y dewis lleiaf poblogaidd ymysg y rhai o gefndir gwyn hefyd (0.2%)
  • Roedd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 1.3 pwynt canran) wedi’u cynrychioli yn y categori cyflogedig, sef 2.9% o gefndir gwyn o gymharu ag 1.6% o gefndir lleiafrifoedd ethnig
  • Mae’r ffigur NEET ar gyfer y rhai o gefndir gwyn a chefndir lleiafrifoedd ethnig yn debyg (1.4% ac 1.2% yn y drefn honno).

Hynt disgyblion Blwyddyn 12 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 10628 91.5 939 91.5 2112 91.2 13679 91.4
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 21 0.2 2 0.2 9 0.4 32 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 149 1.3 16 1.6 25 1.1 190 1.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 80 0.7 4 0.4 22 0.9 106 0.7
Mewn gwaith - arall 336 2.9 16 1.6 70 3.0 422 2.8
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 158 1.4 12 1.2 14 0.6 184 1.2
Heb ymateb i'r arolwg 193 1.7 26 2.5 41 1.8 260 1.7
Wedi gadael yr ardal 52 0.4 11 1.1 23 1.0 86 0.6
Cyfanswm yn y cohort 11617 100.0 1026 100.0 2316 100.0 14959 100.0
% o'r holl gohort 77.7 6.9 15.5 100.0