Blwyddyn 12 - Tarddiad Ethnig


Grwpiau o leiafrifoedd ethnig oedd 6.4% o’r garfan.

Fodd bynnag, efallai fod y data a’r dadansoddiad ethnig ychydig yn gamarweiniol o gofio na roddodd 8.2% o garfan Blwyddyn 12 wybodaeth am ethnigrwydd. Yn ogystal, mae’r garfan a oedd heb ymateb/wedi gadael yr ardal yn uwch ymhlith grwpiau lleiafrifoedd ethnig (2.6% ar gyfer grwpiau lleiafrifoedd ethnig o gymharu â 1% ar gyfer grwpiau o gefndir gwyn).

O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn, sef 91%, sy’n cymharu â 92.2% o’r rhai o gefndir gwyn
  • Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp ethnig oedd parhau mewn addysg ran amser (llai nag 16 awr yr wythnos) sef 0.3%. Yr un llwybr oedd y dewis lleiaf poblogaidd ymysg y rhai o gefndir gwyn hefyd (0.1%)
  • Cafodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 0.5 pwynt canran) eu cynrychioli yn y categori cyflogedig, sef 2.8% o gefndir gwyn o gymharu â 2.3% o gefndir lleiafrifoedd ethnig
  • Mae’r ffigur NEET ar gyfer y rhai o gefndir gwyn a chefndir lleiafrifoedd ethnig yn debyg (y naill yn 1.6% a’r llall yn 1.9%)

Cyrchfannau Blwyddyn 12 yn ôl tarddiad ethnig Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 12629 92.2 936 91.0 1231 93.0 14796 92.2
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 15 0.1 3 0.3 1 0.1 19 0.1
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 177 1.3 11 1.1 11 0.8 199 1.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 131 1.0 9 0.9 13 1.0 153 1.0
Mewn gwaith - arall 384 2.8 24 2.3 28 2.1 436 2.7
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 226 1.6 20 1.9 9 0.7 255 1.6
Heb ymateb i'r arolwg 76 0.6 16 1.6 17 1.3 109 0.7
Wedi gadael yr ardal 60 0.4 10 1.0 13 1.0 83 0.5
Cyfanswm yn y cohort 13698 100.0 1029 100.0 1323 100.0 16050 100.0
% o'r holl gohort 85.3 6.4 8.3 100.0