Blwyddyn 12 – Ethnigrwydd:


O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 93.5%. Mae hyn yn uwch na’r gyfran ar gyfer y rhai o gefndir gwyn (93.0%).
  • Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai); nid oedd yr un unigolyn wedi dewis y llwybr hwn. Y llwybr hwn oedd y dewis lleiaf poblogaidd ymysg y rhai o gefndir gwyn hefyd (9 o unigolion).
  • Roedd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 0.7 pwynt canran) yn y categori cyflogedig, sef 2.6% o gefndir gwyn o gymharu ag 1.8% o leiafrifoedd ethnig.
  • Mae’r ffigur NEET ar gyfer y rhai o gefndiroedd gwyn yn uwch na’r rhai o leiafrifoedd ethnig (0.8% a 0.5% yn y drefn honno).

Hynt disgyblion Blwyddyn 12 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Amser Llawn (Ysgolion A Cholegau) 10079 93.0 1026 93.5 135 78.9 11240 92.8
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 9 0.1 0 0.0 0 0.0 9 0.1
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 72 0.7 8 0.7 0 0.0 80 0.7
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Mewn Gwaith 84 0.8 4 0.4 0 0.0 88 0.7
Mewn Gwaith - Arall 278 2.6 20 1.8 2 1.2 300 2.5
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 89 0.8 6 0.5 4 2.3 99 0.8
Heb Ymateb I'r Arolwg 211 1.9 30 2.7 27 15.8 268 2.2
Wedi Gadael Yr Ardal 21 0.2 3 0.3 3 1.8 27 0.2
Cyfanswm Yn Y Cohort 10843 100.0 1097 100.0 171 100.0 12111 100.0
% o'r holl gohort 89.5 9.1 1.4 100.0