Blwyddyn 12 - Crynodeb


Ffigurau ar gyfer myfyrwyr 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion yw’r rhain. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2016, yn cwmpasu 14,959 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 12 2016.

 • Roedd 47.8% (7,144 o unigolion) yn fechgyn a 52.2% (7,815 o unigolion) yn ferched
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 93.6% (14,007 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 92.8% o fechgyn 94.4% o ferched
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 91.4% (13,679 o unigolion) mewn addysg amser llawn.
 • Dewisodd 88.3% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (12,073 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 51% mewn coleg addysg bellach (1,606 o unigolion)
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (1.6 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched (1.6 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
 • Ymunodd 4.8% o’r garfan (718 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy waith neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd 1.3 pwynt canran yn fwy o fechgyn ymuno â’r farchnad lafur o gymharu â merched (5.5% o fechgyn a 4.2% o ferched)
 • Dewisodd 1.3% (190 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
 • Dewisodd 0.7% o’r garfan (106 o unigolion) hyfforddiant seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (1%) na merched (0.5%) yn y categori hwn
 • Dewisodd 2.8% (422 o unigolion) swydd heb ei hariannu gan y Llywodraeth. Dewisodd 0.7 pwynt canran yn fwy o fechgyn (3.2%) na merched (2.5%) y llwybr hwn
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1.2% o’r garfan (184 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Bechgyn oedd 59.2% o'r cyfanswm (109 o unigolion) gyda merched yn 40.8% o'r cyfanswm (75 o unigolion)
 • Llwyddodd 66.8% (123 o unigolion) o’r rhai y gwyddys nad oeddent mewn unrhyw fath o addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET) i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant.
 • Roedd mwy o fechgyn, y gwyddus eu bod yn NEET, ar gael i fynd i waith, addysg neu hyfforddiant o gymharu â merched (22.8 pwynt canran)
 • Ni lwyddodd 33.2% (61 o unigolion) o'r rhai a oedd yn NEET i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill. Roedd llawer mwy o ferched (46.7%) na bechgyn (23.9%) y gwyddys eu bod yn NEET yn y categori hwn
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.7% o’r garfan (260 o unigolion)
 • Roedd 0.6% (86 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol