Blwyddyn 12 - Crynodeb


Mae’r ffigurau hyn ar gyfer myfyrwyr 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2017, yn cwmpasu 13,857 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 12 2017.

 • Roedd 47.4% (6570 o unigolion) yn fechgyn a 52.6% (7,284 o unigolion) yn ferched. Dewisodd 3 disgybl ddisgrifio eu hunain fel 'Arall'.
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.1% (13,043 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 93.1% o ddisgyblion gwrywaidd a 95% o ddisgyblion benywaidd. Dychwelodd 2 o'r 3 chleient yn y categori 'Arall' i addysg amser llawn.
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 92.2% (12,771 o unigolion) mewn addysg amser llawn.
 • Dewisodd 88.1% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (11,247 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol ac 11.9% mewn coleg addysg bellach (1524 o unigolion).
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (3.4 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach.
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched (3.4% pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol.
 • Ymunodd 4.6% o’r garfan (640 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd 1.7 pwynt canran yn fwy o fechgyn ymuno â’r farchnad lafur o gymharu â merched (5.5% o fechgyn a 3.8% o ferched).
 • Dewisodd 1% (142 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig.
 • Dewisodd 0.8% o’r garfan (115 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (1.2%) na merched (0.5%) yn y categori hwn.
 • Dewisodd 2.8% (383 o unigolion) waith nad oedd yn cael cymorth ariannol gan y Llywodraeth. Dewisodd 0.9 pwynt canran yn fwy o fechgyn (3.2%) na merched (2.3%) y llwybr hwn. Aeth un disgybl a ddisgrifiodd ei hun fel Arall hefyd i waith nad oedd yn cael cymorth ariannol gan y Llywodraeth.
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1% o’r garfan (140 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd dynion yn cyfrif am 63% o'r cyfanswm (88 o unigolion) o'i gymharu â menywod, sef 37% (52 o unigolion).
 • Llwyddodd 60% (84 o unigolion) o’r rhai y gwyddys nad oeddent mewn unrhyw fath o addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET) i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant.
 • Llwyddodd cryn dipyn yn fwy o ddynion, y gwyddys eu bod yn NEET, i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant o gymharu â merched (9.8 pwynt canran yn fwy).
 • Ni lwyddodd 40% (56 o unigolion) o'r rhai a oedd yn NEET i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill. Roedd mwy o ferched (46.2%) na bechgyn (36.4%) y gwyddys eu bod yn NEET yn y categori hwn.
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.6% o’r garfan (220 o unigolion).
 • Roedd 0.5% (71 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol.