Blwyddyn 12 - Crynodeb


Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2019, yn cwmpasu 12,111 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 12 yn 2019.

 • Roedd 46.4% (5,617 o unigolion) yn fechgyn a 53.6% (6,490 o unigolion) yn ferched.
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.3% (11,417 o unigolion), i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai b bob wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 93.3% o fechgyn a 95.1% o ferched.
 • Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 92.8 % (11,240 o unigolion) mewn addysg amser llawn.
 • Dewisodd 90.2% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (10,140 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 9.8% mewn coleg addysg bellach (1,100 o unigolion).
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (2.1 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach.
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched aros yn yr ysgol (2.1 pwynt canran yn fwy na bechgyn).
 • Ymunodd 3.9% o’r garfan (468 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Y gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched a oedd yn dewis ymuno â’r farchnad lafur oedd 1.0 pwynt canran (4.4% Bechgyn a 3.4% Merched).
 • Dewisodd 0.7% (80 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig.
 • Dewisodd 0.7% o’r garfan (88 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (0.8%) na merched (0.6%) yn y categori hwn.
 • Dewisodd 2.5% (300 o unigolion) waith heb gymorth ariannol gan y Llywodraeth. Y gwahaniaeth rhwng bechgyn (2.8%) a merched (2.2%) a oedd yn dewis y llwybr hwn oedd 0.6 pwynt canran.
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 0.8% o’r garfan (99 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Y ffigur ar gyfer bechgyn oedd 1.1% (61 o unigolion) ac ar gyfer merched roedd yn 0.6% (38 o unigolion).
 • Llwyddodd 57.6% (57 o unigolion) o’r rhai y mae’n hysbys nad oeddent mewn unrhyw fath o addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET) i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant (EET).
 • Ni lwyddodd 42.4% (42 o unigolion) o’r rhai a oedd yn NEET i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati.
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 2.2% o’r garfan (268 o unigolion).
 • Roedd 0.2% (27 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol.