Blwyddyn 12 - Crynodeb


Mae’r ffigyrau hyn ar gyfer myfyrwyr 16 neu 17 oed ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Mae’r arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2015 yn cwmpasu 16,050 o ddisgyblion h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 12.

 • Roedd 47.6% (7,646 o unigolion) yn fechgyn a 52.4% (8,404 o unigolion) yn ferched
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.5% (15,167 o unigolion) i ryw fath o addysg amser llawn, addysg ran amser (llai nag 16 awr yr wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 93.6% o fechgyn a 95.3% o ferched
 • Dewisodd y rhan fwyaf o’r garfan, 92.2 % (14,796 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn
 • Dewisodd 86.4% oedd yn parhau mewn addysg amser llawn (12,778 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol ac 13.6% mewn coleg addysg bellach (2,018 o unigolion)
 • Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (2 bwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
 • Dewisodd cyfran uwch o ferched (2 bwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
 • Ymunodd 4.9% o’r garfan (788 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai mewn gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd 1.7 pwynt canran yn fwy o fechgyn ymuno â’r farchnad lafur o gymharu â merched (5.8% o fechgyn a 4.1% o ferched)
 • Dewisodd 1.2% (199 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
 • Dewisodd 1% o’r garfan (153 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran fymryn yn uwch o fechgyn (1.2%) yn y categori hwn o gymharu â merched (0.7%)
 • Dewisodd 2.7% (436 o unigolion) gyflogaeth heb ei ariannu gan y Llywodraeth. Dewisodd 0.9 pwynt canran yn fwy o fechgyn (3.2%) na merched (2.3%) y llwybr hwn
 • Ar ddiwrnod yr arolwg, nid oedd 1.6% o’r garfan (255 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Bechgyn oedd 54.5% o’r cyfanswm (139 o unigolion) o gymharu â 45.5% o ferched (116 o unigolion)
 • Roedd 80.4% o’r rhai y gwyddys nad oeddent mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) ar gael am waith, addysg neu hyfforddiant (205 o unigolion)
 • Roedd dipyn yn fwy o fechgyn y gwyddys eu bod yn NEET ar gael am waith, addysg neu hyfforddiant na merched (20.9 pwynt canran yn fwy)
 • Nid oedd 19.6% (50 o unigolion) yn gallu cael gwaith, addysg na hyfforddiant yn y gweithle i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd etc. Roedd llawer mwy o ferched NEET (31.0%) na bechgyn NEET (10.1%) yn y categori hwn
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 0.7% o’r garfan (109 o unigolion)
 • Roedd 0.5% (83 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol