Blwyddyn 12 - Tueddiadau


  • Addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod pum mlynedd. Cafwyd cynnydd o 2.2 pwynt canran yn 2016 (91.4%) o gymharu â ffigur 2012 (89.2%)
  • Yn 2016, fel y gwelwyd yn ystod y blynyddoedd blaenorol, dewisodd canran uwch (2.4 pwynt canran) o ferched (92.6%) barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (90.2%)
  • Mae cyfran y bechgyn sy’n ymuno â’r farchnad lafur, naill ai drwy hyfforddiant yn y gweithle neu waith, yn parhau i fod yn uwch na chyfran y merched dros y cyfnod pum mlynedd
  • Gwelwyd gostyngiad bach yng nghanran y rhai a aeth i hyfforddiant seiliedig ar waith - statws cyflogedig yn 2016 (0.7%) ers 2015 (1%) ac mae'n 0.1 pwynt canran yn is ar draws y cyfnod pum mlynedd, ar ôl aros yr un fath ar 0.8% o 2012 i 2014 yn gynwysedig
  • Gwelwyd cynnydd bach o 0.1 pwynt canran yn y rhai heb statws cyflogedig hyfforddiant seiliedig ar waith, i 1.3%. Fodd bynnag, mae hyn yn ostyngiad o fwy na 50% dros y pum mlynedd, o'i lefel uchaf o 2.7% yn 2012
  • Yn 2016, mae canran y garfan y gwyddys ei bod yn NEET (1.2%) wedi gostwng o gymharu â 2015 (1.6%). Dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2016, mae’r ganran wedi gostwng 1.5 pwynt canran o'i lefel uchaf o 2.7% yn 2012. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu gostyngiad o 441 o unigolion a oedd yn NEET yn 2012 o gymharu â 184 yn 2016; gostyngiad o 257 o unigolion dros y cyfnod
  • Mae’n hysbys bod cyfran y bechgyn yn y categori NEET wedi bod yn gyson uwch na’r gyfran o ferched dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2016. Fodd bynnag, dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2016 bu mwy o ostyngiad cyfatebol yn nifer y bechgyn y gwyddys eu bod yn NEET o gymharu â merched (gostyngiad o 1.6 ac 1.3 pwynt canran yn y drefn honno)
  • Mae canran y rhai a oedd heb ymateb wedi cynyddu 1 pwynt canran ers 2015 i 1.7%. Mae hyn yn rhannol oherwydd y fethodoleg newydd a ddefnyddiwyd ar gyfer yr arolwg yn 2016, fel y disgrifir yn y cyflwyniad. Yn gyffredinol mae hyn yn golygu cynnydd am y cyfnod pum mlynedd o 0.4 pwynt canran, er ei fod yn is na'r pwynt uchaf, o 1.8% yn 2013
  • Roedd y ganran a gofnodwyd fel rhai a oedd wedi gadael yr ardal 0.2 pwynt canran yn is ar ddiwedd y cyfnod pum mlynedd (0.6%), ac roedd ar ei huchaf, sef 0.8% ar ddechrau'r cyfnod yn 2012.

Tueddiadau Allweddol o ran Hynt Disgyblion Blwyddyn 12, 2012-2016 (Canran)


Parhau mewn
Addysg Amser
Llawn
Parhau mewn
Addysg Rhan
Amser
Hyfforddiant Seiliedig
ar Waith –
statws mewn gwaith
Hyfforddiant Seiliedig
ar Waith – statws
mewn gwaith
Mewn gwaith
- arall
Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb
i’r arolwg
Wedi gadael
yr ardal
Cyfanswm yn
y cohort
Bechgyn
2016 90.2 0.3 1.3 1.0 3.2 1.5 1.9 0.5 7144
2015 90.9 0.1 1.4 1.2 3.2 1.8 0.8 0.5 7646
2014 90.1 0.1 1.8 1.2 3.2 2.4 0.8 0.4 7971
2013 89.3 0.2 2.1 0.9 2.6 2.5 1.9 0.5 7950
2012 87.7 0.2 2.9 1.1 2.7 3.1 1.4 0.8 8012
Merched
2016 92.6 0.1 1.2 0.5 2.5 1.0 1.6 0.6 7815
2015 93.4 0.1 1.1 0.7 2.3 1.4 0.5 0.5 8404
2014 92.8 0.2 1.5 0.5 2.2 1.5 0.7 0.6 8678
2013 91.3 0.2 1.6 0.6 2.0 1.7 1.8 0.7 8444
2012 90.5 0.2 2.5 0.5 2.0 2.3 1.2 0.7 8582
Pob Disgybl
2016 91.4 0.2 1.3 0.7 2.8 1.2 1.7 0.6 14959
2015 92.2 0.1 1.2 1.0 2.7 1.6 0.7 0.5 16050
2014 91.5 0.2 1.7 0.8 2.7 1.9 0.7 0.5 16649
2013 90.3 0.2 1.8 0.8 2.3 2.1 1.8 0.6 16394
2012 89.2 0.2 2.7 0.8 2.3 2.7 1.3 0.8 16594