Blwyddyn 12 - Tueddiadau


  • Addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod chwe blynedd. Cafwyd cynnydd o 3 phwynt canran yn 2017 (92.2) o gymharu â ffigur 2012 (89.2%).
  • Yn 2017, fel y gwelwyd yn ystod y blynyddoedd blaenorol, dewisodd canran uwch (2.6 pwynt canran) o ferched (93.4%) barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (90.8%).
  • Mae cyfran y bechgyn sy’n ymuno â’r farchnad lafur, naill ai drwy hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth, yn parhau i fod yn uwch na chyfran y merched dros y cyfnod chwe blynedd.
  • Cynyddodd canran y rhai a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig yn 2017 (0.8%) rhyw fymryn ers 2016 (0.7%) ac mae'n union yr un fath ag yr oedd yn 2012.
  • Gostyngodd y nifer a aeth i hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig 0.3 phwynt canran, i 1%. Mae hyn yn ostyngiad o fwy na 50% dros y chwe blynedd, o'i lefel uchaf o 2.7% yn 2012.
  • Yn 2017, mae canran y garfan y gwyddys ei bod yn NEET (1%) wedi gostwng o gymharu â 2016 (1.2%). Dros y cyfnod chwe blynedd hyd 2017, mae’r ganran wedi gostwng 1.7 pwynt canran o'i lefel uchaf o 2.7% yn 2012. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu gostyngiad o 441 o unigolion a oedd yn NEET yn 2012 o gymharu â 140 yn 2017; gostyngiad o 301 o unigolion dros y cyfnod.
  • Mae’n hysbys bod cyfran y bechgyn yn y categori NEET wedi bod yn gyson uwch na’r gyfran o ferched dros y cyfnod chwe blynedd hyd 2016. Fodd bynnag, dros y cyfnod chwe blynedd hyd 2017 bu mwy o ostyngiad cyfatebol yn nifer y bechgyn y gwyddys eu bod yn NEET o gymharu â merched (gostyngiad o 1.8 ac 1.6 pwynt canran yn y drefn honno)
  • Mae canran y rhai na wnaethant ymateb wedi gostwng 0.1 pwynt canran yn 2016 o gymharu â 2016, i 1.6%. Mae hyn yn rhannol oherwydd y fethodoleg newydd a ddefnyddiwyd ar gyfer yr arolwg yn 2016, fel y disgrifir yn y cyflwyniad. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu cynnydd am y cyfnod chwe blynedd o 0.3 pwynt canran, er ei fod yn is na'r uchafbwynt, sef 1.8% yn 2013.
  • Roedd y ganran a gofnodwyd fel rhai a oedd wedi gadael yr ardal 0.3 pwynt canran yn is ar ddiwedd y cyfnod pum mlynedd (0.5%), ac roedd ar ei huchaf, sef 0.8% ar ddechrau'r cyfnod yn 2012.

Tueddiadau Allweddol o ran Hynt Disgyblion Blwyddyn 12 2012-2017 (Canran)


Parhau mewn
Addysg Amser
Llawn
Parhau mewn
Addysg Rhan
Amser
Hyfforddiant
seiliedig ar
waith –
statws diwaith
Hyfforddiant seiliedig
ar Waith – statws
mewn gwaith
Mewn gwaith
- arall
Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb
i’r arolwg
Wedi gadael
yr ardal
Cyfanswm yn
y cohort
Bechgyn
2017 90.8 0.1 1.1 1.2 3.2 1.3 1.7 0.6 6570
2016 90.2 0.3 1.3 1.0 3.2 1.5 1.9 0.5 7144
2015 90.9 0.1 1.4 1.2 3.2 1.8 0.8 0.5 7646
2014 90.1 0.1 1.8 1.2 3.2 2.4 0.8 0.4 7971
2013 89.3 0.2 2.1 0.9 2.6 2.5 1.9 0.5 7950
2012 87.7 0.2 2.9 1.1 2.7 3.1 1.4 0.8 8012
Merched
2017 93.4 0.1 1.0 0.5 2.3 0.7 1.5 0.5 7284
2016 92.6 0.1 1.2 0.5 2.5 1.0 1.6 0.6 7815
2015 93.4 0.1 1.1 0.7 2.3 1.4 0.5 0.5 8404
2014 92.8 0.2 1.5 0.5 2.2 1.5 0.7 0.6 8678
2013 91.3 0.2 1.6 0.6 2.0 1.7 1.8 0.7 8444
2012 90.5 0.2 2.5 0.5 2.0 2.3 1.2 0.7 8582
Pob Disgybl
2017 92.2 0.1 1.0 0.8 2.8 1.0 1.6 0.5 13857
2016 91.4 0.2 1.3 0.7 2.8 1.2 1.7 0.6 14959
2015 92.2 0.1 1.2 1.0 2.7 1.6 0.7 0.5 16050
2014 91.5 0.2 1.7 0.8 2.7 1.9 0.7 0.5 16649
2013 90.3 0.2 1.8 0.8 2.3 2.1 1.8 0.6 16394
2012 89.2 0.2 2.7 0.8 2.3 2.7 1.3 0.8 16594