Blwyddyn 12 - Tueddiadau


  • Addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod pum mlynedd. Cafwyd cynnydd o 1.6 pwynt canran yn 2015 (92.2%) o gymharu â ffigur 2011 (90.6%)
  • Yn 2015, fel y gwelwyd yn ystod y blynyddoedd blaenorol, dewisodd canran uwch (2.5 pwynt canran) o ferched (93.4%) barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (90.9%)
  • Mae cyfran y bechgyn sy’n ymuno â’r farchnad lafur, naill ai drwy hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth, yn parhau i fod yn uwch na chyfran y merched dros y cyfnod pum mlynedd
  • Cynyddodd ganran y rhai sy’n cael hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig yn 2015 rywfaint (1%) o gymharu â 2014 (0.8%), fodd bynnag mae’r ganran sy’n ymuno â hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig ar ei lefel isaf mewn pum mlynedd, sef 1.2% o gymharu â’r lefel uchaf o 2.7% yn 2012
  • Yn 2015, roedd canran y garfan y gwyddys ei bod yn NEET (1.6%) wedi gostwng unwaith eto o gymharu â 2014 (1.9%). Dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2015, mae’r ganran wedi gostwng o 2.5% yn 2011 i 1.6%: gostyngiad o 0.9 pwynt canran dros y cyfnod pum mlynedd. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu lleihad o 411 o unigolion a oedd yn NEET yn 2011 o gymharu â 255 yn 2015, gostyngiad o 156 o unigolion dros y cyfnod
  • Mae cyfran y bechgyn y gwyddys eu bod yn y categori NEET wedi bod yn gyson uwch na chyfran y merched dros y cyfnod pum mlynedd hyd 2015, gydag oddeutu 0.8 pwynt canran yn fwy o fechgyn yn y categori hwn bob blwyddyn o gymharu â merched. Fodd bynnag, mae’r gostyngiad mwyaf yng nghyfran y bechgyn sy’n NEET yn 2015 (0.6 pwynt canran o fechgyn o gymharu â 0.1 o ferched) yn golygu bu gostyngiad llawer mwy cymesur yn nifer y bechgyn sy’n NEET o gymharu â’r merched yn y cyfnod pum mlynedd hyd 2015 (gostyngiad o 1.1 a 0.9 pwynt canran)
  • Arhosodd canran y rhai a oedd heb ymateb yr un fath, sef 0.7%. Dyma’r lefel isaf ar gyfer y cyfnod pum mlynedd, a bron i hanner y ffigur ar ddechrau’r cyfnod yn 2011 (1.3%) a thros 1 pwynt canran yn is na’r pwynt uchaf, sef 1.8% yn 2013
  • Roedd y ganran a gofnodwyd fel rhai a oedd wedi gadael yr ardal yr un fath ar ddechrau a diwedd y cyfnod pum mlynedd (0.5%), ac roedd ar ei huchaf, sef 0.8%, (127 o unigolion) yn 2012 ac ar ei hisaf sef 0.5% yn 2011, 2014 a 2015

Tueddiadau Cyrchfan ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 12, 2011-2015 (Canrannau)


Parhau mewn
Addysg Amser
Llawn
Parhau mewn
Addysg Rhan
Amser
Hyfforddiant Seiliedig
ar Waith –
statws diwaith
Hyfforddiant Seiliedig
ar Waith – statws
mewn gwaith
Mewn gwaith
- arall
Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb
i’r arolwg
Wedi gadael
yr ardal
Cyfanswm yn
y cohort
Bechgyn
2015 90.9 0.1 1.4 1.2 3.2 1.8 0.8 0.5 7646
2014 90.1 0.1 1.8 1.2 3.2 2.4 0.8 0.4 7971
2013 89.3 0.2 2.1 0.9 2.6 2.5 1.9 0.5 7950
2012 87.7 0.2 2.9 1.1 2.7 3.1 1.4 0.8 8012
2011 89.5 0.1 2.4 0.9 2.5 2.6 1.4 0.6 7873
Merched
2015 93.4 0.1 1.1 0.7 2.3 1.4 0.5 0.5 8404
2014 92.8 0.2 1.5 0.5 2.2 1.5 0.7 0.6 8678
2013 91.3 0.2 1.6 0.6 2 1.7 1.8 0.7 8444
2012 90.5 0.2 2.5 0.5 2 2.3 1.2 0.7 8582
2011 91.5 0.1 1.9 0.5 2 2.3 1.2 0.5 8826
Pob Disgybl
2015 92.2 0.1 1.2 1.0 2.7 1.6 0.7 0.5 16050
2014 91.5 0.2 1.7 0.8 2.7 1.9 0.7 0.5 16649
2013 90.3 0.2 1.8 0.8 2.3 2.1 1.8 0.6 16394
2012 89.2 0.2 2.7 0.8 2.3 2.7 1.3 0.8 16594
2011 90.6 0.1 2.1 0.7 2.2 2.5 1.3 0.5 16699