Blwyddyn 13 - Ethnigrwydd


Roedd grwpiau o leiafrifoedd ethnig yn cynrychioli 5.9% o’r garfan (754 o unigolion).

O’r rhai ddarparodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn, sef 83.7%. Roedd hyn yn cymharu â 79.2% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn
  • Y dewis lleiaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos). Ni ddewisodd yr un unigolyn o gefndir lleiafrifoedd ethnig yr opsiwn hwn. Hwn hefyd oedd y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer unigolion o gefndir gwyn, gyda 0.2% o'r garfan hon yn dewis yr opsiwn hwn (18 o unigolion)
  • Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 5.3 pwynt canran) waith y tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (10.7% o’r rhai o gefndir gwyn o gymharu â 5.4% o’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig
  • Roedd gwahaniaeth o 0.8 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd hyfforddiant seiliedig ar waith – statws cyflogedig (y naill yn 1.6% a'r llall yn 0.8%)
  • Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir lleiafrifoedd ethnig a oedd yn NEET ychydig yn uwch nag ar gyfer y rhai o gefndir gwyn (y naill yn 3.3% - 25 o unigolion a'r llall yn 3.2% - 351 o unigolion).
Hynt disgyblion Blwyddyn 13 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim gwybodaeth
am darddiad
ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 8676 79.2 631 83.7 838 81.2 10145 79.6
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 18 0.2 0.0 0.0 1.0 0.1 19 0.1
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 38 0.3 4.0 0.5 1.0 0.1 43 0.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 172 1.6 6 0.8 24 2.3 202 1.6
Mewn gwaith - arall 1170 10.7 41 5.4 91 8.8 1302 10.2
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 351 3.2 25 3.3 20 1.9 396 3.1
Heb ymateb i'r arolwg 473 4.3 38 5.0 53 5.1 564 4.4
Wedi gadael yr ardal 60 0.5 9 1.2 4 0.4 73 0.6
Cyfanswm yn y cohort 10958 100.0 754 100.0 1032 100.0 12744 100.0
% o'r cohort cyfan 86.0 5.9 8.1 100.0