Blwyddyn 13 – Ethnigrwydd


O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 82.6%. Roedd hyn yn cymharu â 75% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn.
  • Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 4.7 pwynt canran) waith tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (9.5% o gefndir gwyn o gymharu 4.8% o leiafrifoedd ethnig).
  • Roedd gwahaniaeth o 1.8 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd Hyfforddiant yn y gweithle - statws cyflogedig (y naill yn 2.5% a’r llall yn 0.7%).
  • Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir lleiafrifoedd ethnig a oedd yn NEET yn is na chyfran y rhai o gefndir gwyn (2.0% o gymharu â 2.6%). Mae hyn yn cyfateb i 249 o unigolion o gefndir gwyn a 17 o unigolion o leiafrifoedd ethnig.
Hynt disgyblion Blwyddyn 13 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth
am
darddiad
ethnig
% Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Amser Llawn 7243 75.0 688 82.6 61 74.4 7992 75.6
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 14 0.1 2 0.2 0 0.0 16 0.2
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 27 0.3 0 0.0 0 0.0 27 0.3
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Mewn Gwaith 242 2.5 6 0.7 3 3.7 251 2.4
Mewn Gwaith - Arall 917 9.5 40 4.8 5 6.1 962 9.1
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 249 2.6 17 2.0 3 3.7 269 2.5
Heb Ymateb I'r Arolwg 931 9.6 71 8.5 9 11.0 1011 9.6
Wedi Gadael Yr Ardal 36 0.4 9 1.1 1 1.2 46 0.4
Cyfanswm Yn Y Cohort 9659 100.0 833 100.0 82 100.0 10574 100.0
% o'r cohort cyfan 91.3 7.9 0.8 100.0