Blwyddyn 13 - Ethnigrwydd


Grwpiau o leiafrifoedd ethnig oedd 5.7% o’r garfan (739 o unigolion).

Fodd bynnag, efallai bod y data a’r dadansoddiad ethnig ychydig yn gamarweiniol o gofio na roddodd 6.8% o garfan Blwyddyn 13 wybodaeth am ethnigrwydd. Yn ogystal, mae’r garfan a oedd heb ymateb/wedi gadael yr ardal yn uwch ymhlith grwpiau lleiafrifoedd ethnig sy’n gadael yr ysgol (2.8% ar gyfer grwpiau lleiafrifoedd ethnig o gymharu ag 1.9% ar gyfer grwpiau o gefndir gwyn).

O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn, sef 87%. Roedd hyn yn cymharu â 78.9% o unigolion o gefndir gwyn. Y gwahaniaeth hwn o 8.1% oedd y gwahaniaeth mwyaf rhwng cefndir gwyn a grwpiau lleiafrifoedd ethnig ym mhob llwybr
  • Y dewis lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp lleiafrif ethnig oedd hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig (0.1 %). Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer unigolion o gefndir gwyn oedd parhau mewn addysg ran amser (llai nag 16 awr yr wythnos), gyda 0.2% o’r garfan hon yn dewis hyn (25 o unigolion)
  • Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 6.6 pwynt canran) gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (12.6% o’r rhai o gefndir gwyn o gymharu â 6% o’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig)
  • Roedd gwahaniaeth o 1.2 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig (y naill yn 1.9% a’r llall yn 0.7%)
  • Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir gwyn sy’n NEET yn uwch na’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig (y naill yn 3.9% - 444 o unigolion a’r llall yn 2.8% - 21 o unigolion)
Cyrchfannau Blwyddyn 13 yn ôl tarddiad ethnig Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim gwybodaeth
am darddiad
ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 9020 78.9 643 87.0 727 82.4 10390 79.6
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 25 0.2 4 0.5 1 0.1 30 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 65 0.6 1 0.1 3 0.3 69 0.5
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 214 1.9 5 0.7 26 2.9 245 1.9
Mewn gwaith - arall 1444 12.6 44 6.0 90 10.2 1578 12.1
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 444 3.9 21 2.8 25 2.8 490 3.8
Heb ymateb i'r arolwg 141 1.2 12 1.6 6 0.7 159 1.2
Wedi gadael yr ardal 74 0.6 9 1.2 4 0.5 87 0.7
Cyfanswm yn y cohort 11427 100.0 739 100.0 882 100.0 13048 100.0
% o'r cohort cyfan 87.6 5.7 6.8 100.0