Blwyddyn 13 – Ethnigrwydd


Roedd grwpiau o leiafrifoedd ethnig yn cynrychioli 6.1% o’r garfan (717 o unigolion).

O'r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 84.5%. Roedd hyn yn cymharu â 79.4% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn.
  • Y dewis lleiaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai). Ni ddewisodd yr un unigolyn o gefndir lleiafrifoedd ethnig yr opsiwn hwn. Hwn hefyd oedd y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer unigolion o gefndir gwyn, gyda 0.2% o'r garfan hon yn dewis yr opsiwn hwn (23 o unigolion)
  • Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 5.7 pwynt canran) waith y tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (11.1% o’r rhai o gefndir gwyn o gymharu â 5.4% o’r rhai o leiafrifoedd ethnig) .
  • Roedd gwahaniaeth o 1.5 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle – statws cyflogedig (y naill yn 2.1% a'r llall yn 0.6%).
  • Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir lleiafrifoedd ethnig a oedd yn NEET yn union yr un fath â chyfran y rhai o gefndir gwyn (2.8%). Mae hyn yn cyfateb i 259 o unigolion o gefndir gwyn ac 20 o unigolion o leiafrifoedd ethnig.
Hynt disgyblion Blwyddyn 13 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleiafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth
am
darddiad
ethnig
% Cyfanswm %
Parhau mewn addysg amser llawn 7333 79.4 606 84.5 1409 78.8 9348 79.7
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 23 0.2 0 0.0 4 0.2 27 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 27 0.3 4 0.6 5 0.3 36 0.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws mewn gwaith 195 2.1 4 0.6 46 2.6 245 2.1
Mewn gwaith - arall 1021 11.1 39 5.4 212 11.9 1272 10.8
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 259 2.8 20 2.8 30 1.7 309 2.3
Heb ymateb i'r arolwg 323 3.5 39 5.4 74 4.1 436 3.7
Wedi gadael yr ardal 51 0.6 5 0.7 7 0.4 63 0.5
Cyfanswm yn y cohort 9232 100.0 717 100.0 1787 100.0 11736 100.0
% o'r cohort cyfan 78.7 6.1 15.2 100.0