Blwyddyn 13 – Crynodeb


Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 neu 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2019, yn cwmpasu 10,574 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2019, h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13 ar gyfer 2019.

 • Roedd 46.0% yn fechgyn a 53.9% yn ferched.
 • Aeth 78.4% o’r garfan (8,286 o unigolion) ymlaen i ryw fath o drefniant dysgu parhaus neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd cyfran uwch o garfan y merched yn y categori hwn (80.0%) o gymharu â’r bechgyn, sef 76.4%.
 • Dewisodd 75.6% o’r garfan (7992 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn. O’r rheini, aeth 81.1 % (6,482 o unigolion) ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn yn 61.3% o gyfanswm y garfan.
 • Aeth canran sylweddol uwch o ferched (8.9 pwynt canran yn fwy) ymlaen i addysg uwch o gymharu â bechgyn h.y. 65.4% o gyfanswm carfan y merched a 56.5% o gyfanswm carfan y bechgyn.
 • O’r rhai a ddewisodd barhau ag addysg uwch, dewisodd canran is, sef 6.7% (538 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu â 10.8% (863 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran carfan y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg amser llawn naill ai yn yr ysgol neu’r coleg yn uwch o gymharu â’r merched (21.2 % a 14.6% yn y drefn honno).
 • Dywedodd 1.4% (109 o unigolion) o’r rhai a oedd yn parhau mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol.
 • Parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai) oedd y llwybr lleiaf poblogaidd sef 0.2% o’r garfan (16 o unigolion).
 • Ymunodd 11.7 % (1240 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Aeth 9.1% (962 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth, 1.3 pwynt canran yn fwy o fechgyn nag o ferched.
 • Dewisodd cyfran fach o’r garfan, sef 0.3% (27 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig.
 • Dewisodd 2.4% (251 o unigolion) ddysgu yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dewisodd canran uwch o fechgyn (3.5%) y llwybr hwn o gymharu â merched (1.5%).
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.5% o’r garfan (269 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, sef 3.1% (152 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched 2.0% (116 o unigolion).
 • Roedd 0.4% (46 o unigolion) o’r garfan wedi gadael eu hardal leol.