Blwyddyn 13 - Crynodeb


Mae’r ffigyrau hyn ar gyfer myfyrwyr 17 neu 18 oed ar eu hail flwyddyn yn chweched dosbarth ysgol. Mae’r arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2015, yn cwmpasu 13,048 o ddisgyblion a gwblhaodd Flwyddyn 13 yn 2015 h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13.

 • Roedd 46.1% (6,021 o unigolion) yn fechgyn a 53.9% (7,027 o unigolion) yn ferched
 • Aeth 82.3% o’r garfan (10,734 o unigolion) i ryw fath o drefniant ddysgu parhaus mewn addysg neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd cyfran uwch o garfan y merched yn y categori hwn, sef 83.6% o gymharu â’r bechgyn, sef 80.7%
 • Dewisodd 79.6% o’r garfan (10,390 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn. O’r rhai hynny aeth 76.2 % (7,918 o unigolion) ymlaen i addysg uwch, sef 60.7% o gyfanswm y garfan
 • Aeth canran sylweddol uwch o ferched (8.7 pwynt canran yn fwy) ymlaen i addysg uwch o gymharu â bechgyn h.y. 64.7% o gyfanswm carfan y merched a 56% o gyfanswm carfan y bechgyn
 • O’r rhai sy’n parhau mewn addysg uwch, dewisodd canran is 10.8% (1,132 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu ag 11.7% (1,211 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg naill ai mewn ysgol neu goleg yn uwch o gymharu â’r merched (y naill yn 26.4% a’r llall yn 19.5%)
 • Aeth llai o ddisgyblion Blwyddyn 13 i golegau AB o gymharu â 2014. Roedd hyn yn wir ar gyfer bechgyn a merched. Gwelwyd cwymp yng nghanran y bechgyn sy’n gadael yr ysgol ac yn mynd i AB o 10.2% i 9.5%. Gostyngodd canran y merched sy’n gadael yr ysgol ac yn mynd i AB o 10% i 9.1%
 • Cynyddodd canran y bechgyn a oedd yn aros ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol o 8.7% yn 2014 i 10.8% yn 2015. Arhosodd canran y merched sy’n mynd i Flwyddyn 14 yr un fath sef 6.8%
 • Dywedodd 1.2% (129 o unigolion) o’r rhai sy’n parhau mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
 • Parhau mewn addysg ran amser (llai nag 16 awr yr wythnos) oedd y llwybr lleiaf poblogaidd sef 0.2% o’r garfan (30 o unigolion)
 • Ymunodd 14.5 % (1,892 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gyflogaeth neu hyfforddiant yn y gweithle. Cyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth oedd y dewis mwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai nad oeddent yn parhau mewn addysg bellach neu uwch, sef 12.1% o gyfanswm y garfan (1,578 o unigolion). Dewisodd 1.3 pwynt canran yn fwy o fechgyn y llwybr hwn o gymharu â merched. Cynyddodd canran y bechgyn sy’n dechrau gweithio o 1.2 pwynt canran ers 2014 (o 11.6% i 12.8%) a chynyddodd canran y merched 0.8 pwynt canran (o 10.7% i 11.5%)
 • Dewisodd cyfran fechan o’r garfan 0.5% (69 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
 • Dewisodd 1.9% (245 o unigolion) ddysgu yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Dewisodd canran uwch o fechgyn (2.7%) y llwybr hwn o gymharu â merched (1.2%)
 • Ar ddyddiad yr arolwg, nid oedd 3.8% (490 o unigolion) o’r garfan mewn unrhyw addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn 4.5% (269 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched 3.1% (221 o unigolion)
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.2% o’r garfan (159 o unigolion)
 • Roedd 0.7% (87 o unigolion) o’r garfan wedi gadael eu hardal leol