Blwyddyn 13 - Crynodeb


Ffigurau ar gyfer myfyrwyr 17 neu 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth y chweched dosbarth mewn ysgolion yw’r rhain. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2016, yn cwmpasu 12,744 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2016 h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13 2016.

 • Roedd 46.8% (5,958 o unigolion) yn fechgyn a 53.2% (6,786 o unigolion) yn ferched
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 81.7% (10,409 o unigolion) ymlaen i ryw fath o drefniant dysgu parhaus neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Roedd cyfran uwch o gyfanswm carfan y merched yn y categori hwn, sef 83.4% o gymharu â’r bechgyn, sef 79.7%
 • Dewisodd 79.6% o’r garfan (10,145 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn. O’r rhai hynny aeth 78.3% (7,946 o unigolion) ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn yn 62.4% o gyfanswm y garfan
 • Aeth canran sylweddol uwch o ferched (6.6 pwynt canran yn fwy) ymlaen i addysg uwch o gymharu â bechgyn h.y. 66.5% o gyfanswm carfan y merched a 56% o gyfanswm carfan y bechgyn
 • O’r rhai a ddewisodd barhau ag addysg uwch, dewisodd canran is, sef 8.2% (827 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu ag 11.9% (1,210 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran cyfran y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg amser llawn naill ai mewn ysgol neu goleg yn uwch o gymharu â’r merched (y naill yn 23.5% a’r llall yn 17.3%)
 • Aeth cyfran uwch o ddisgyblion a oedd yn gadael Blwyddyn 13 ac yn parhau mewn addysg amser llawn i golegau AB o gymharu â 2015. Roedd hyn yn wir ar gyfer bechgyn a merched. Gwelwyd cynnydd yng nghanran y bechgyn sy'n gadael yr ysgol ac yn mynd i AB o 12.4% i 12.5%. Gwelwyd cynnydd yng nghanran y merched sy'n gadael yr ysgol o 11.1% i 11.5%
 • Yn gyffredinol, gwelwyd gostyngiad yng nghanran y rhai sy'n gadael Blwyddyn 13 sy'n parhau mewn addysg amser llawn, ac a arhosodd ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol, o 10.9% yn 2015 i 8.2% yn 2016. Gostyngodd canran y bechgyn o 14% yn 2015 i 11% yn 2016. Gostyngodd canran y merched sy'n mynd i Flwyddyn 14 o 8.4% i 5.8%
 • Dywedodd 1.6% (162 o unigolion) o’r rhai sy’n parhau mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
 • Parhau mewn addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) oedd y llwybr lleiaf poblogaidd sef 0.1% o’r garfan (19 o unigolion)
 • Ymunodd 12.1% o’r garfan (1,547 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai mewn gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Gwaith y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth oedd y dewis mwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai nad oeddent yn parhau mewn addysg bellach neu uwch, sef 10.2% o gyfanswm y garfan (1,302 o unigolion). Dewisodd 1.5 pwynt canran yn fwy o fechgyn y llwybr hwn o gymharu â merched. Gostyngodd canran y bechgyn sy’n dechrau gweithio 1.8 pwynt canran ers 2015 (o 12.8% i 11%) a gostyngodd canran y merched 2 bwynt canran (o 11.5% i 9.5%)
 • Dewisodd cyfran fach o'r garfan, sef 0.3% (43 o unigolion) hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig
 • Dewisodd 1.6% (202 o unigolion) ddysgu seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig Dewisodd canran uwch o fechgyn (2.1%) y llwybr hwn o gymharu â merched (1.1%)
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 3.1% o’r garfan (396 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, sef 3.9% (235 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched, sef 2.4% (161 o unigolion)
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 4.4% o’r garfan (564 o unigolion) Roedd 0.6% (73 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol.