Blwyddyn 13 - Crynodeb


Mae’r ffigurau hyn ar gyfer myfyrwyr 17 neu 18 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref yn cwmpasu 11,736 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2017 h.y. carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13 2017.

 • Roedd 47% (5522 o unigolion) yn fechgyn a 53% (6,213 o unigolion) yn ferched. Disgrifiodd un cleient unigol ei hun fel 'Arall'.
 • Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 82.3% (9,656 o unigolion) ymlaen i ryw fath o drefniant dysgu parhaus neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd cyfran uwch o garfan y merched yn y categori hwn, sef (83.8%) o gymharu â’r bechgyn, sef 80.5%.
 • Dewisodd 79.7% o’r garfan (9348) o unigolion barhau mewn addysg amser llawn. O’r rheini aeth 79.6% (7,440 o unigolion) ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn yn 63.4% o gyfanswm y garfan.
 • Aeth canran sylweddol uwch o ferched (10.0 pwynt canran yn fwy) ymlaen i addysg uwch o gymharu â bechgyn h.y 68.1% o gyfanswm carfan y merched a 58.1% o gyfanswm carfan y bechgyn.
 • O’r rhai a ddewisodd barhau ag addysg uwch, dewisodd canran is, sef 8.2% (766 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu ag 11.6% (1084 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran carfan y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg amser llawn naill ai yn yr ysgol neu'r coleg yn uwch o gymharu â’r merched (23.9% ac 16.3% yn y drefn honno).
 • Aeth cyfran lai o ddisgyblion a oedd yn gadael Blwyddyn 13 ac yn parhau mewn addysg amser llawn i golegau AB o gymharu â 2016 (11.6% o gymharu â 11.9%). Ar gyfer bechgyn, cododd y gyfran o 12.5% yn 2016 i 13.2% yn 2017, ond ar gyfer merched gostyngodd y ganran o 11.5% yn 2016 i 10.2% yn 2017.
 • Yn gyffredinol, roedd y ganran a oedd yn gadael Blwyddyn 13 ac yn parhau mewn addysg amser llawn, a arhosodd ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol, yr un fath â'r ganran yn 2016, sef 8.2%. Gostyngodd canran y bechgyn o 11% yn 2016 i 10.7% yn 2017. Cododd canran y merched a aeth i Flwyddyn 14 o 5.8% yn 2016 i 6.1% yn 2017.
 • Dywedodd 0.6% (58 o unigolion) o’r rhai a oedd yn parhau mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol.
 • Parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai) oedd y llwybr lleiaf poblogaidd sef 0.2% o’r garfan (27 o unigolion)
 • Ymunodd 13.2% (1553 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Gwaith y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth oedd y dewis mwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai nad oeddent yn parhau mewn addysg bellach neu uwch, sef 10.8% o gyfanswm y garfan (1,272 o unigolion). Dewisodd 1.5 pwynt canran yn fwy o fechgyn y llwybr hwn o gymharu â merched. Cododd canran y bechgyn a gafodd swyddi 0.6 pwynt canran ers 2016 (o 11% i 11.6%) a chynyddodd canran y merched 0.6 pwynt canran (o 9.5% i 10.1%).
 • Dewisodd cyfran fach o'r garfan, sef 0.3% (36 o unigolion), hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig.
 • Dewisodd 2.1% (245 o unigolion) ddysgu seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dewisodd canran uwch o fechgyn (3.1%) y llwybr hwn o gymharu â merched (1.2%)
 • Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.6% o’r garfan (309 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, sef 3.2% (176 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched, sef 2.1% (133 o unigolion)
 • Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 3.7% o’r garfan (436 o unigolion).
 • Roedd 0.5% (63 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol.