Blwyddyn 13 - Tueddiadau


 • Parhau mewn addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer y rhai sy'n gadael yr ysgol ar ôl Blwyddyn 13, dros y cyfnod chwe blynedd. Mae canran y myfyrwyr sy’n dewis y llwybr hwn wedi aros yn debyg dros y cyfnod chwe blynedd. (78.8% - 79.7%)
 • Dewisodd mwy o ferched barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (5.4 pwynt canran yn fwy, y naill yn 82.2% a’r llall yn 76.8%). Mae hyn yn adlewyrchu’r duedd dros y cyfnod chwe blynedd, sef bod canran cyson uwch o ferched yn parhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn
 • O’r rhai sy’n parhau mewn addysg, gwelwyd gostyngiad yn y ganran sy’n parhau i astudio mewn coleg addysg bellach dros y cyfnod chwe blynedd o 12.9% yn 2012 i 11.6% yn 2017. Mae’r niferoedd sy’n parhau i astudio ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol wedi lleihau dros y cyfnod, gyda gwahaniaeth o 6.3%, gostyngiad o 14.5% yn 2012 i 8.2% yn 2017.
 • Roedd cyfran y myfyrwyr sy’n parhau mewn addysg amser llawn a aeth ymlaen i addysg uwch, sef 79.6%, 1.3 pwynt canran yn uwch na'r ffigur ar gyfer 2016, sef 78.3%. Dros y chwe blynedd, bu cynnydd cyffredinol o 8.5 pwynt canran o'r 71.1% a gofnodwyd yn 2012.
 • Mae'r gyfran o garfan Blwyddyn 13 a aeth ymlaen i AU wedi cynyddu 1 pwynt canran yn 2017 (63.4%) o gymharu â 2016 (62.4%). Dyma’r ffigur uchaf a gofnodwyd erioed ar gyfer y cyfnod chwe blynedd (a’r isaf oedd 56% yn 2012).
 • Mae AU wedi bod yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith merched dros y chwe blynedd o gymharu â bechgyn, a hynny'n gyson. Yn 2017 cynyddodd y bwlch rhwng bechgyn a merched sy’n mynd i AU o 8.9 i 10 pwynt canran.
 • Gostyngodd y ganran a gymerodd flwyddyn i ffwrdd rhyw fymryn o 1.3% yn 2016 i 0.6% yn 2017. Mae’r ffigur hwn wedi aros yn weddol sefydlog dros y chwe blynedd diwethaf, ond mae'n cynrychioli’r gostyngiad o 0.5 pwynt canran ers 2012 (1.1%). Dros chwe blynedd, mae’r ffigur wedi gostwng ar gyfer merched (o 1.4% i 0.8%) a bechgyn (o 1% i 0.4%).
 • Yn gyffredinol, mae cyfran y rhai sy'n ymuno â'r farchnad lafur ar ôl gadael Blwyddyn 13, naill ai i ymgymryd â hyfforddiant yn y gweithle neu i gael gwaith, wedi cynyddu dros y cyfnod chwe blynedd, gan godi o 11.8% yn 2012 i 13.2% yn 2017. Mae wedi bod yn ddewis sy'n gyson fwy poblogaidd gyda bechgyn na merched dros y cyfnod.
 • O'r rhai sy’n ymuno â’r farchnad lafur, mae’r nifer sy’n ymuno â'r byd gwaith y tu allan i gynllun a ariennir gan y Llywodraeth wedi cynyddu 1 pwynt canran dros y cyfnod chwe blynedd a dyma’r dewis mwyaf poblogaidd ond un (yn ail i barhau mewn addysg) dros y cyfnod. Mae canran y bechgyn sy’n dewis y llwybr hwn dros y cyfnod chwe blynedd o gymharu â merched wedi bod yn gyson uwch (ac eithrio yn 2012 pan welwyd mwy o ferched na bechgyn yn y categori hwn).
 • Mae'r niferoedd sy'n mynychu hyfforddiant yn y gweithle wedi cynyddu yn 2017 o'i gymharu â 2012 o 2% yn 2012 i 2.4% yn 2017. Mae’r niferoedd ar gyfer bechgyn yn ogystal â merched wedi bod yn sylweddol is na’r nifer sy’n cael gwaith, a hynny’n gyson.
 • Yn 2017, gwelwyd gostyngiad sylweddol o 0.5% yng nghyfran y garfan y gwyddys eu bod yn NEET. Gwelwyd gostyngiad yn y ffigur NEET dros y cyfnod chwe mlynedd – o 5.1% yn 2012 i 2.6% yn 2017. Mae cyfran y bechgyn NEET yn parhau’n gyson uwch na chyfran y merched (3.2% o fechgyn a 2.1% o ferched yn 2017). Gostyngodd y gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched rhyw fymryn yn 2017 o gymharu â 2016 (gwahaniaeth o 1.1 pwynt canran yn 2017 o gymharu ag 1.5 yn 2016).
 • Mae cyfran y rhai na wnaethant ymateb yn 2017 (3.7%) wedi gostwng 0.7 pwynt canran ers 2016 (4.4%) ond mae dal yn uwch na ffigur 2015 (1.2%). Roedd y gyfran uchaf yn y cyfnod chwe blynedd yn 2016.
 • Gwelwyd gostyngiad o 0.1 pwynt canran yn y rhai a oedd wedi gadael yr ardal, i 0.5% ac mae wedi aros o dan 1% dros y cyfnod chwe blynedd.

Tueddiadau Allweddol o ran Hynt Disgyblion Blwyddyn 13 2012-2017 (Canran)


Parhau
mewn
addysg
amser
llawn
Parhau mewn addysg rhan amser Symud ymlaen at addysg uwch Cymryd blwyddyn i ffwrdd Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws diwaith Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith Mewn gwaith - aral Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith (NEET) Heb ymateb i'r arolwg Wedi gadael yr ardal Cyfanswm yn y cohort
Bechgyn
2017 76.8 0.2 58.1 0.4 0.4 3.1 11.6 3.2 4 0.6 5522
2016 77.1 0.2 57.6 1.3 0.4 2.1 11 3.9 4.7 0.6 5958
2015 77.1 0.2 56 0.7 0.6 2.7 12.8 4.5 1.3 0.7 6021
2014 77.7 0.3 58 0.8 0.5 2 11.6 5.7 1.4 0.8 6092
2013 76.4 0.3 56.2 1.0 0.7 2.3 10.8 5.8 3 0.9 5910
2012 76.9 0.4 51.4 1.0 0.7 2.0 9.5 6.1 3.5 0.8 5950
Merched
2017 82.2 0.3 68.1 0.8 0.2 1.2 10.1 2.1 3.4 0.5 6213
2016 81.8 0.1 66.5 1.2 0.3 1.1 9.5 2.4 4.2 0.5 6786
2015 81.8 0.2 64.7 1.2 0.4 1.2 11.5 3.1 1.1 0.6 7027
2014 81.2 0.4 63.4 1.0 0.4 1.3 10.7 4.2 1.3 0.6 6841
2013 81.1 0.2 62.2 1.3 0.3 0.8 10.5 3.7 2.7 0.7 6804
2012 80.3 0.3 60.0 1.4 0.7 0.8 10.1 4.3 2.7 0.8 7127
Pob Disgybl
2017 79.7 0.2 63.4 0.6 0.3 2.1 10.8 2.6 3.7 0.5 11736
2016 79.6 0.1 62.4 1.3 0.3 1.6 10.2 3.1 4.4 0.6 12744
2015 79.6 0.2 60.7 0.7 0.5 1.9 12.1 3.8 1.2 0.7 13048
2014 79.6 0.4 60.9 0.9 0.4 1.6 11.1 4.9 1.3 0.7 12933
2013 78.9 0.3 59.4 1.2 0.5 1.5 10.6 4.7 2.9 0.8 12714
2012 78.8 0.3 56.0 1.1 0.7 1.3 9.8 5.1 3.1 0.8 13077