Blwyddyn 13 - Tueddiadau


 • Parhau mewn addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer y rhai sy'n gadael yr ysgol ar ôl Blwyddyn 13, dros y cyfnod pum mlynedd. Mae canran y myfyrwyr sy’n dewis y llwybr hwn wedi aros yn debyg dros y cyfnod pum mlynedd. (78.8% - 79.6%)
 • Dewisodd mwy o ferched barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (4.7 pwynt canran yn fwy, y naill yn 81.8% a’r llall yn 77.1%). Mae hyn yn adlewyrchu’r duedd dros y cyfnod pum mlynedd, sef bod canran cyson uwch o ferched yn parhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn
 • O’r rhai sy’n parhau mewn addysg, gwelwyd gostyngiad yn y ganran sy’n parhau i astudio mewn coleg addysg bellach dros y cyfnod pum mlynedd o 12.9% yn 2012 i 11.9% yn 2016. Mae’r nifer sy’n parhau i astudio ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol wedi lleihau dros y cyfnod, gyda gwahaniaeth o 6.3 pwynt canran, o 14.5% yn 2012, i 8.2% yn 2016
 • Roedd cyfran y myfyrwyr sy’n parhau mewn addysg amser llawn a aeth ymlaen i addysg uwch, sef 78.3%, 2.1 pwynt canran yn uwch na'r ffigur ar gyfer 2015, sef 76.2%. Dros y cyfnod pum mlynedd, bu cynnydd cyffredinol o 7.2 pwynt canran o'r 71.1% a gofnodwyd yn 2012
 • Mae'r gyfran o garfan Blwyddyn 13 a aeth ymlaen i AU wedi cynyddu 1.7 pwynt canran yn 2016 (62.4%) o gymharu â 2015 (60.7%). Dyma’r ffigur uchaf a gofnodwyd erioed ar gyfer y cyfnod pum mlynedd (a’r isaf oedd 56% yn 2011)
 • Mae AU wedi bod yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith merched dros y pum mlynedd o gymharu â bechgyn. Yn 2016 cynyddodd y bwlch rhwng bechgyn a merched sy’n mynd i AU o 8.7 i 8.9 pwynt canran. Y rheswm am hyn oedd y cynnydd o 1.8 pwynt canran yn nifer y merched a oedd yn mynd ymlaen i AU a’r cynnydd o 1.6 pwynt canran yn nifer y bechgyn sy'n mynd i AU
 • Cynyddodd y ganran a oedd yn cymryd blwyddyn i ffwrdd rhyw fymryn o 1% yn 2015 i 1.3% yn 2016. Mae’r ffigur hwn wedi aros yn weddol sefydlog dros y 5 mlynedd diwethaf, ond mae'n cynrychioli cynnydd o 0.2 pwynt canran ers ffigur 2012 (1.1%). Dros bum mlynedd, mae’r ffigur yn dangos gostyngiad ar gyfer merched (o 1.4% i 1.2%) ond cynnydd ar gyfer bechgyn (o 1% i 1.3%)
 • Ar y cyfan, mae cyfran y rhai sy'n ymuno â'r farchnad lafur ar ôl gadael Blwyddyn 13, naill ai i ymgymryd â hyfforddiant yn y gweithle neu waith, wedi cynyddu dros y cyfnod pum mlynedd, gan godi o 11.9% yn 2012 i 12.1% yn 2016. Mae wedi bod yn ddewis sy’n gyson fwy poblogaidd gyda bechgyn na merched dros y cyfnod
 • O'r rhai sy’n ymuno â’r farchnad lafur, mae’r nifer sy’n cael swyddi y tu allan i gynllun a ariennir gan y Llywodraeth wedi cynyddu 0.4 pwynt canran dros y cyfnod pum mlynedd a dyma’r dewis mwyaf poblogaidd ond un (yn ail i barhau mewn addysg) dros y cyfnod. Mae canran y bechgyn sy’n dewis y llwybr hwn dros y cyfnod pum mlynedd o gymharu â merched wedi bod yn gyson uwch (ac eithrio yn 2012 pan welwyd mwy o ferched na bechgyn yn y categori hwn)
 • Mae’r niferoedd sy’n dewis hyfforddiant seiliedig ar waith wedi lleihau – gostyngiad o 0.2 pwynt canran yn ystod y cyfnod pum mlynedd, o 2.1% yn 2012 i 1.9% yn 2016. Mae’r niferoedd ar gyfer bechgyn yn ogystal â merched wedi bod yn sylweddol is na’r nifer sy’n cael swyddi, a hynny’n gyson
 • Yn 2016, gwelwyd gostyngiad sylweddol o 0.7 pwynt canran yng nghyfran y garfan y gwyddys eu bod yn NEET. Gwelwyd gostyngiad yn y ffigur NEET dros y cyfnod pum mlynedd – o 5.1% yn 2012 i 3.1% yn 2016. Mae cyfran y bechgyn NEET yn parhau’n gyson uwch na chyfran y merched (3.9% o fechgyn a 2.4% o ferched yn 2016). Cynyddodd y gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched rhyw fymryn yn 2016 o gymharu â 2015 (gwahaniaeth o 1.5 pwynt canran yn 2016 o gymharu ag 1.4 yn 2015)
 • Roedd cyfran y rhai a oedd heb ymateb yn 2016 (4.4%) 3.2 pwynt canran yn uwch o gymharu â ffigur 2015 (1.2%), sef y ffigur uchaf erioed yn y cyfnod pum mlynedd
 • Gwelwyd gostyngiad o 0.1 pwynt canran yn y rhai a oedd wedi gadael yr ardal, i 0.6% ac mae wedi aros o dan 1% dros y cyfnod pum mlynedd.

Tueddiadau Allweddol o ran Hynt Disgyblion Blwyddyn 13, 2012-2016 (Canran)


Parhau mewn addysg
amser llawn
Parhau mewn addysg rhan amser Symud ymlaen at addysg uwch Cymryd blwyddyn i ffwrdd Hyfforddiant seiliedig ar waith
- statws diwaith
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith Mewn gwaith - aral Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb i'r arolwg Wedi gadael yr ardal Cyfanswm yn y cohort
Bechgyn
2016 77.1 0.2 57.6 1.3 0.4 2.1 11.0 3.9 4.7 0.6 5958
2015 77.1 0.2 56 0.7 0.6 2.7 12.8 4.5 1.3 0.7 6021
2014 77.7 0.3 58 0.8 0.5 2.0 11.6 5.7 1.4 0.8 6092
2013 76.4 0.3 56.2 1 0.7 2.3 10.8 5.8 3 0.9 5910
2012 76.9 0.4 51.4 1 0.7 2 9.5 6.1 3.5 0.8 5950
Merched
2016 81.8 0.1 66.5 1.2 0.3 1.1 9.5 2.4 4.2 0.5 6786
2015 81.8 0.2 64.7 1.2 0.4 1.2 11.5 3.1 1.1 0.6 7027
2014 81.2 0.4 63.4 1.0 0.4 1.3 10.7 4.2 1.3 0.6 6841
2013 81.1 0.2 62.2 1.3 0.3 0.8 10.5 3.7 2.7 0.7 6804
2012 80.3 0.3 60 1.4 0.7 0.8 10.1 4.3 2.7 0.8 7127
Pob Disgybl
2016 79.6 0.1 62.4 1.3 0.3 1.6 10.2 3.1 4.4 0.6 12744
2015 79.6 0.2 60.7 1.0 0.5 1.9 12.1 3.8 1.2 0.7 13048
2014 79.6 0.4 60.9 0.9 0.4 1.6 11.1 4.9 1.3 0.7 12933
2013 78.9 0.3 59.4 1.2 0.5 1.5 10.6 4.7 2.9 0.8 12714
2012 78.8 0.3 56 1.1 0.7 1.3 9.8 5.1 3.1 0.8 13077