Blwyddyn 13 - Tueddiadau


 • Parhau mewn addysg amser llawn yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer rhai Blwyddyn 13 sy’n gadael ysgol, dros y cyfnod pum mlynedd. Mae canran y myfyrwyr sy’n dewis y llwybr hwn wedi aros yn debyg dros y cyfnod pum mlynedd. (78.8% - 79.6%)
 • Dewisodd 4.7 pwynt canran yn fwy o ferched barhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn (y naill yn 81.8% a’r llall yn 77.1%). Mae hyn yn adlewyrchu’r duedd dros y cyfnod pum mlynedd, sef bod canran cyson uwch o ferched yn parhau mewn addysg amser llawn o gymharu â bechgyn
 • O’r rhai sy’n parhau mewn addysg, gwelwyd gostyngiad yn y ganran sy’n parhau i astudio mewn coleg addysg bellach dros y cyfnod pum mlynedd o 14.1% yn 2011 i 11.7% yn 2015. Mae’r nifer sy’n parhau i astudio ym Mlwyddyn 14 ysgol wedi bod yn fwy amrywiol gyda gwahaniaeth o 4.4 pwynt canran dros y cyfnod, o 15.3% yn 2011, sef y lefel uchaf, i 10.8% yn 2015 (er mai 9.7% oedd y lefel isaf yn 2014)
 • Parhaodd 10,390 o fyfyrwyr mewn addysg amser llawn. Aeth 76.2% ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn 0.3 pwynt canran is na ffigur 2014. Fodd bynnag, dros y cyfnod pum mlynedd gwelwyd cynnydd cyffredinol o 7.2 pwynt canran o’r 69% a gofnodwyd yn 2011
 • O’r garfan gyfan o 13,048 o fyfyrwyr Blwyddyn 13, aeth 7,918 ymlaen i Addysg Uwch. Mae hyn yn ostyngiad o 0.2 pwynt canran yn 2015 (60.7%) o gymharu â 2014 (60.9%) ond yn gynnydd o 5.9 pwynt canran dros gyfnod y pum mlynedd o’r ganran isaf yn 2011 (54.8%)
 • Mae Addysg Uwch wedi bod yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith merched dros y pum mlynedd o gymharu â bechgyn. Yn 2015 cynyddodd y bwlch rhwng bechgyn a merched sy’n mynd i addysg uwch o 5.3 i 8.7 pwynt canran. Y rheswm am hyn oedd y cynnydd o 1.3 pwynt canran yn nifer y merched a oedd yn mynd ymlaen i Addysg Uwch a’r gostyngiad o 2.1 pwynt canran yn nifer y bechgyn
 • Cynyddodd y ganran a oedd yn cymryd blwyddyn i ffwrdd rhyw fymryn o 0.9% yn 2014 i 1% yn 2015. Mae’r ffigur hwn wedi aros yn weddol sefydlog dros y 5 mlynedd diwethaf, ond mae gostyngiad o 0.3 pwynt canran ers ffigur 2011 (1.3%). Mae’r ffigur yn is ar gyfer bechgyn a merched dros bum mlynedd (bechgyn o 1.1% i 0.7%; merched o 1.4% i 1.2%)
 • Ar y cyfan, mae’r niferoedd sy’n ymuno â’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) wedi cynyddu dros y cyfnod pum mlynedd gan godi o 10.7% yn 2011 i 14.5% yn 2015. Mae’n ddewis mwy poblogaidd ymhlith bechgyn na merched yn ystod y cyfnod hwn
 • O'r rhai sy’n ymuno â’r farchnad lafur, mae’r nifer sy’n ymuno â chyflogaeth y tu allan i gynllun a ariennir gan y Llywodraeth wedi cynyddu 2.8 pwynt canran dros y cyfnod pum mlynedd a dyma’r dewis mwyaf poblogaidd ond un (yn ail i barhau mewn addysg) dros y cyfnod. Mae canran y bechgyn sy’n dewis y llwybr hwn dros y cyfnod pum mlynedd o gymharu â merched wedi bod yn gyson uwch (ag eithrio yn 2012 pan welwyd mwy o ferched na bechgyn yn y categori hwn)
 • Mae’r nifer sy’n dewis hyfforddiant yn y gweithle wedi cynyddu’n arafach – cynnydd o 1 pwynt canran yn ystod y cyfnod pum mlynedd, o 1.4% yn 2011 i 2.4% yn 2015. Mae’r niferoedd ar gyfer bechgyn yn ogystal â merched wedi bod yn sylweddol is na’r nifer sy’n cael cyflogaeth, a hynny’n gyson
 • Yn 2014, gwelwyd gostyngiad o 1.1 pwynt canran yn y bobl ifanc y gwyddys eu bod yn NEET. Gwelwyd gostyngiad yn y ffigur NEET dros y cyfnod pum mlynedd – o 6.4% yn 2011 i 3.8% yn 2015. Mae cyfran y bechgyn NEET yn parhau’n gyson uwch na chyfran y merched (4.5% o fechgyn a 3.1% o ferched yn 2015) er bod y gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched wedi lleihau yn 2015 o gymharu â 2014 (gwahaniaeth o 1.4 pwynt canran yn 2015 o gymharu â gwahaniaeth o 1.5 yn 2014)
 • Roedd cyfran y rhai a oedd heb ymateb yn 2015 (1.2%) 0.1 pwynt canran yn is o gymharu â ffigur 2014 (1.3%), sef y ffigur isaf yn y cyfnod pum mlynedd
 • Roedd y ganran a gofnodwyd fel rhai a oedd wedi gadael yr ardal yr un fath, sef 0.7% ac mae wedi aros o dan 1% dros y cyfnod pum mlynedd

Y Prif Dueddiadau Cyrchfan i rai Blwyddyn 13, 2011-2015


Parhau mewn addysg
amser llawn
Parhau mewn addysg rhan amser Symud ymlaen at addysg uwch Cymryd blwyddyn i ffwrdd Hyfforddiant seiliedig ar waith
- statws diwaith
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith Mewn gwaith - aral Nad ydynt
mewn addysg,
hyfforddiant
na gwaith
(NEET)
Heb ymateb i'r arolwg Wedi gadael yr ardal Cyfanswm yn y cohort
Bechgyn
2015 77.1 0.2 56 0.7 0.6 2.7 12.8 4.5 1.3 0.7 6021
2014 77.7 0.3 58 0.8 0.5 2 11.6 5.7 1.4 0.8 6092
2013 76.4 0.3 56.2 1 0.7 2.3 10.8 5.8 3 0.9 5910
2012 76.9 0.4 51.4 1 0.7 2 9.5 6.1 3.5 0.8 5950
2011 76.8 0.2 51.3 1 0.5 1.6 10 7.2 3 0.6 6148
Merched
2015 81.8 0.2 64.7 1.2 0.4 1.2 11.5 3.1 1.1 0.6 7027
2014 81.2 0.4 63.4 1 0.4 1.3 10.7 4.2 1.3 0.6 6841
2013 81.1 0.2 62.2 1.3 0.3 0.8 10.5 3.7 2.7 0.7 6804
2012 80.3 0.3 60 1.4 0.7 0.8 10.1 4.3 2.7 0.8 7127
2011 81.6 0.2 57.7 1.4 0.4 0.5 8.6 5.8 2.5 0.5 7051
Pob Disgybl
2015 79.6 0.2 60.7 1 0.5 1.9 12.1 3.8 1.2 0.7 13048
2014 79.6 0.4 60.9 0.9 0.4 1.6 11.1 4.9 1.3 0.7 12933
2013 78.9 0.3 59.4 1.2 0.5 1.5 10.6 4.7 2.9 0.8 12714
2012 78.8 0.3 56 1.1 0.7 1.3 9.8 5.1 3.1 0.8 13077
2011 79.4 0.2 54.8 1.2 0.4 1 9.3 6.4 2.8 0.5 13199